Annonser:

Nytt om legemidler

“Nytt om legemidler” er en fast side i hvert nummer av Tidsskriftet. Informasjonen leveres av Statens legemiddelverk og tar opp problemstillinger som har betydning for legemiddelbruk, både i allmenn- og spesialistpraksis. Viktige emner er omtale av nye medisiner, nye bivirkninger og nye refusjonsvedtak. På denne nettsiden er alle utgaver av Nytt om legemidler tilbake til 2008 samlet.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til redaksjonen@legemiddelverket.no

Nytt om legemidler 2021

Tidsskriftet 10/2021: Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek - Fire nye legemidler på blå resept - Voltarol (diklofenak) tabletter
og kaplser blir reseptpliktig - PDF

Tidsskriftet 9/2021: Koronavaksiner og mistenkte alvorlige bivirkninger - Symptomer helsepersonell bør være oppmerksomme på - PDF

Tidsskriftet 7/2021: Økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av Tofacitinib (Xekjanz) - Forenkling av refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler på blåresept - Riktig bruk av e-resept - PDF

Tidsskriftet 4/2021: Nye legemidler med forhåndsgodkjent refusjon - Seks nye legemidler på H-resept fra 1. februar - PDF

Nytt om legemidler 2020

Tidsskriftet 18/2020 Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept til
behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser - Tabletter mot skabb på blå resept - PDF

Tidsskriftet 13/2020 Sesonginfluensavaksiner 2020/2021 - PDF

Tidsskriftet 12/2020 - Nytt bivirkningsregister bidrar til økt pasientsikkerhet. - PDF

Tidsskriftet 8/2020 - Nytt bivirkningsregister bidrar til økt pasientsikkerhet. - PDF: side 1 og side 2

Tidsskriftet 4/2020 - Markedet for produkter med melatonin er endret. Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib på grunn av økt risiko for blodpropp og alvorlige infeksjoner - PDF

Tidsskriftet 3/2020 - Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir. Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside. - PDF

Tidsskriftet 2/2020 - Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig. Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten. Duodopa (levodopa/karbidopa) på blå resept. - PDF

Tidsskriftet 1/2020 - Nye migrenemedisiner får offentlig finansiering. Risiko for forflytning og skader på nerver og blodårer med prevensjonsimplantat. Rettelse til T. nr. 18/19 om miljøvennlige inhalasjonsaerosoler. - PDF

Nytt om legemidler 2019

Tidsskriftet 18/2019 - Fare for mangel på cetofaksim. Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser. Reseptfri sildenafil 50 mg. - PDF

Tidsskriftet 17/2019 - Legemiddelverket støtter ikke nye anbefalinger fra GINA om behandling av mild astma. Informer om risiko for psykiske bivirkninger av meflokin (Lariam). Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. - PDF

Tidsskriftet 16/2019 - Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. Asasantin Retard og Persantin Retard er avregistrert. - PDF

Tidsskriftet 15/2019 - Mangel på ranitidin-holdige legemidler. Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med ingenolmebutat (Picato). Latanoprost + timolol uten konserveringsmiddel på blå resept. - PDF

Tidsskriftet 14/2019 - Doseringsfeil ved bruk av metotreksat. Riktig forskrivning av Canoderm (karbamidkrem) på blå resept. Langtidsvirkende Insulin på blå resept ved diabetes type 2. - PDF

Tidsskriftet 13/2019 - KUPP – landsomfattende kampanje skal bidra til riktigere forskrivning av opioider blant fastleger. På grunn av risiko for fosterskader skal fingolimod ikke brukes av gravide eller kvinner i fertil alder som ikke bruker sikker prevensjon. Avmedisinering – praktiske råd i Norsk legemiddelhåndbok (NLH). - PDF

Tidsskriftet 12/2019 - Sildenafil blir resepfritt med veiledning i apotek. Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat. Reagila (kariprazin) på blå resept til behandling av schizofreni. - PDF

Tidsskrift 11/2019 - Tofacitinib i høy dose skal ikke brukes hos pasienter
med risiko for venøs blodpropp. Inegy og Atozet refunderes ikke fra 15.07.2019 - PDF

Tidsskrift 10/2019 - DOAK ikke anbefalt ved antifosfolipidsyndrom. Asasantin Retard og Persantin Retard avregistreres - PDF

Tidsskrift 9/2019 - Graviditetsforebyggende program ved bruk av fosterskadelige legemidler. Du finner materiellet i Fellekatalogens app og på nett. - PDF

Tidsskrift 8/2019 - Bivirkningsrapport for 2018. Legemiddelgjennomgang forebygger bivirkninger. Leger kan melde bivirkninger elektronisk. - PDF

Tidsskrift 7/2019 - Paracetamol kan brukes ved mononukleose (kyssesyke). Motgift mot blodfortynnende legemidler blir godkjent. Modafinil er flyttet fra reseptgruppe A til B. - PDF

Tidsskrift 6/2019 - Biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester. Omega-3 trolig ikke nyttig hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt.  Amoksicillin + klavulansyre nå også som mikstur til barn. - PDF

Tidsskrift 5/2019 - Risiko for alvorlig vevsskade ved bruk av SGLT2-hemmere. Studie etter godkjenning bekreftet ikke økt overlevelse med behandling av Lartruvo. Refusjon av Ozempic ved type 2 diabetes. - PDF

Tidsskrift 4/2019 - Mangel på Digoxin. Neo-Mercazole: Økt risiko for pankreatitt og strengere prevensjonsråd. Krav om autorisasjon for «gulfebervaksinatører» fjernes. - PDF

Tidsskrift 3/2019 - Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018. Nytt EU-direktiv skal hindre falske legemidler. - PDF

Tidsskrift 2/2019 - Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer - Ikke lenger krav om samtykke for å åpne reseptformidleren - PDF

Tidsskrift 1/2019 - Histologiske prøver krever formaldehyd (formalin) med buffer. Fare for overdosering med Levometadon. Nycoplus Neo-Fer mikstur trekkes fra markedet – andre jerntilskudd må brukes. Trelegy Ellipta til inhalasjon ved KOLS har refusjon. - PDF

Nytt om legemidler 2018

Tidsskriftet 20/2018 - «Kjære helsepersonell»-brev og opplæringsmateriell er nå lett tilgjengelig hos Felleskatalogen. Helsepersonell kan melde bivirkninger til Legemiddelverket via et elektronisk meldeskjema.  - PDF

Tidsskriftet 19/2018 - Sesonginfluensavaksiner 2018/2019 - PDF

Tidsskriftet 18/2018 - Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid. Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI). Refusjon av glargin/lixisenatid (insulin/GLP-1 - agonist) i kombinasjon med metformin. - PDF

Tidsskriftet 17/2018 - Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner. Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek. Refusjon av tafluprost øye-dråper (Taflotan) til behandling av glaukom. - PDF

Tidsskriftet 16/2018 - Diabetes type 2 – valg av blodsukkersenkende legemidler dersom pasienten ikke kommer i mål med metformin. Oppdaterte retningslinjer. - PDF

Tidsskriftet 15/2018 - Aduvanz (lisdeksamfetamin) har fått refusjon til behandling av ADHD hos voksne. Refusjon av opiumsdråper ved alvorlig diare i livets sluttfase. - PDF

Tidsskriftet 14/2018 - Konsekvenser for individuell stønad med nytt regelverk for blåreseptordningen. Mangel på Nycoplus Neo-Fer mikstur. Refusjon av Acarizax ved allergi mot husstøvmidd. - PDF

Tidsskriftet 13/2018 - Mangel på valsartan – råd til leger ved overgang til andre angiotensin II-antagonister. Refusjon av hydrokortison øyedråper (Softacort) ved allergisk konjunktivitt. - PDF

Tidsskriftet 12/2018 - Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler. Nytt kapittel om avmedisinering (deprescribing) i Norsk legemiddelhåndbok. - PDF

Tidsskriftet 11/2018 - Nalokson tilgjengelig som nesespray til akuttbehandling ved opioidoverdoser. Refusjon av transdermal østradiol spray til behandling av menopausale symptomer. - PDF

Tidsskriftet 10/2018 - Bivirkningsrapport for 2017 – hva kan vi lære?  Legemiddelgjennomgang forebygger bivirkninger. - PDF

Tidsskriftet 9/2018 - Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B. Adalat (nifedipin) tabletter avregistreres - PDF

Tidsskriftet 8/2018 - Inhalasjonspulver mot astma og KOLS er byttbare i apotek - Refusjon av Entresto ved hjertesvikt  - PDF

Tidsskriftet 7/2018 - Fiasp og Tresiba - unngå forveksling - Refusjon av Pranolol ved essensiell tremor - Meldte bivirkninger etter  vaksinasjon med Hexyon - PDF

Tidsskriftet 6/2018 - Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2017 - Refusjon av Medikinet (metylfenidathydroklorid) til voksne - PDF

Tidsskriftet 5/2018 - Esmya utredes på grunn av risiko for leverskade - Valproat skal ikke brukes av kvinner i fertil alder - PDF

Tidsskriftet 4/2018 - Gode nyheter for pasienter med hepatitt C - Forslag om inhalasjonspulver på byttelisten på høring - PDF

Tidsskriftet 3/2018 - Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium) - Risiko for øyeskade ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydroksyklorokinsulfat) - PDF

Tidsskriftet 2/2018 - Endringer i blåreseptforskriften fra 1. januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes - PDF

Tidsskirftet 1/2018 - Mye nyttig informasjon i Felleskatalogens app – last ned ny versjon! Redusert gyldighet på antibiotikaresepter - PDF

Nytt om legemidler 2017

Tidsskriftet 23-24/2017 - Diabetes type 2 - blodsukkersenkende legemidler på
blå resept - Loperamid og eluksadolin til behandling av voksne med
irritabel tarmsyndrom med diaré - KOLS-inhalator med tre virkestoffer på blå resept - PDF

Tidsskrift 22/2017 - Karisoprodol - fra 80.000 til 400 brukere på 10 år - PDF

Tidsskrift 21/2017 - Ungdommers rett til å skjule e-resepter - Humant insulin og insulinanaloger - forskjellige enheter - PDF

Tidsskrift 20/2017 - Bruk av nye legemidler i offentlige sykehus før beslutning om finansiering - PDF

Tidsskrift 19/2017 - Sesonginfluensavaksiner 2017/2018 - Lescol midlertidig utgått: Råd for videre behandling og informasjon vedrørende nyretransplanterte pasienter. - PDF

Tidsskrift 18/2017 - Haloperiodol – endringer i preparatomtalen - Truberzi (eluksadolin) – risiko for pankreatitt - PDF

Tidsskrift 17/2017 - Nye og kostbare sykehuslegemidler - PDF

Tidsskrift 16/2017 - Tramadol - bivirkninger og bruk - Entresto – nye vilkår for individuell søknad - PDF

Tidsskrift 14-15/2017 - Kombinasjonen amoksicillin og klavulansyre godkjent - Solu-Medrol (metylprednisolon) kan gi alvorlig allergisk reaksjon hos pasienter med melkeproteinallergi - PDF

Tidsskrift 12-13/2017 - Vitamin B12-tabletter - et godt alternativ til injeksjoner - PDF

Tidsskrift 11/2017 - Vitamin B12 tabletter - et godt alternativ til injeksjoner. Fra Thyroxin-natrium til Levaxin - mer enn et navnebytte?  Kolkisin NAF tabletter har ikke lenger refusjon. - PDF

Tidsskrift 10/2017 - Lavere pris åpner for stønad på blå resept til PCSK9-hemmere for flere pasienter med  hyperkolesterolemi. Enklere vilkår på blå resept for Eplerenon mot hjertesvikt og triptaner mot migrene. Kloksacillin ikke lenger tilgjengelig i Norge. - PDF 

Tidsskrift 9/2017 - Bivirkningsrapporten for 2016 – hva kan vi lære? Felles elektronisk meldeportal for helsepersonell. - PDF

Tidsskrift 7-8/2017 - Biotilsvarende legemidler – er det trygt å bytte? SGLT2-hemmere og mistanke om økt risiko for tåamputasjon. Ordningen med godkjenningsfritak er blitt enklere. - PDF

Tidsskrift 6/2017 -  Individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter. Tablett eller depottablett?  Qtern på blå resept til behandling av diabetes type 2. Ny styrke, deksametason tabletter 40 mg. - PDF

Tidsskrift 5/2017 -  Bør virkestofforskrivning bli obligatorisk? Oppdaterte tall på bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine.- PDF

Tidsskrift 4/2017 -  Etter henvendelser om feil i journalsystemene etablerte Direktoratet for e-helse prosjektet «Kvalitet i e-resept» i april 2016 - PDF

Tidsskrift 3/2017 -  Bruk av paracetamol under svangerskapet. Mangel på Mercilon p-piller. Pass på doseringen av nye blodfortynnende legemidler (NOAK) - PDF

Tidsskrift 2/2017 -  Rett til legemiddelgjennomgang for sykehjemspasienter; Legemiddelgjennomgang (LMG) i sykehjem er forskriftsfestet fra 1. januar 2017.Endringen i legemiddelhåndteringsforskriften innebærer at LMG heretter er en rettighet for sykehjemspasienter. (PDF) .

Tidsskrift 1/2017 - Biotilsvarende legemidler er kopier av originale biologiske legemidler. De kommer på markedet når patentet på det originale legemidlet går ut. Biotilsvarende legemidler har nå vært i bruk i Europa i 10 år. Erfaring viser at de har samme virkning, sikkerhet og kvalitet som de originale (PDF) .

Nytt om legemidler 2016

Tidsskrift 23-24 /2016 - Alle leger kan nå skrive klopidogrel på vanlig blå resept. Tikagrelor (Brilique) 60 mg på blå resept for bruk 13-48 måneder etter hjerteinfarkt. Behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk. Legemiddelverket flytter. (PDF)

Tidsskrift 22 /2016 - Penicillin til barn: Vurder tabletter som alternativ til mikstur. Nettapotek får selge reseptbelagte legemidler.. (PDF)

Tidsskrift 21 /2016 - Riktigere bruk av antibiotika – varsler i EPJ. Metformin kan brukes av pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Bedre pasientsikkerhet med tydeligere virkestoffmerking på legemiddelpakningen. (PDF)

Tidsskrift 20 /2016 - Fastleger kan søke om individuell stønad for opioider. Viktig informasjon om de reseptfrie halstablettene Zyx og Strefen. Utvidet HPV-vaksinering og meldte bivirkinger. (PDF)

Tidsskrift 19/2016 - Sesonginfluensavaksiner 2016/2017. Doksylamin – ny sovemedisin som ikke anbefales til eldre pasienter. (PDF)

Tidsskrift 18/2016 - Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2, «Nasjonal faglig retningslinje for diabetes» oppdatert…(PDF)

Tidsskrift 17/2016 - Informasjon om uregistrerte legemidler i Helsebiblioteket. Posakonazol (Noxafil) tabletter og mikstur er ikke byttbare. Safinamid (Xadago) …(PDF

Tidsskrift 16/2016 - Allmennleger kan starte behandling og søke om individuell stønad, opioider ved langvarige smerter. Avslag på forhåndsgodkjent refusjon på… (PDF)

Tidsskrift 14-15/2016 - Strengere regler for refusjon av nye kolesterolmedisiner (PCSK9-hemmere) og bivirkninger av rotavirusvaksine. (PDF)

Tidsskrift 12-13/2016 - Spar pasient og samfunn for store summer – begrens reservasjon mot generisk bytte i apotek! Risiko for «vandring» av p-s…(PDF)

Tidsskrift 11/2016 - Få bedre praksis med SKILs kurs i legemiddelgjennomgang. Nødprevensjon for kvinner som bruker leverenzyminduserende legemidle…(PDF)

Tidsskrift 10/2016 - Bruk av inhalasjonskortikosteroider ved KOLS øker risikoen for lungebetennelse og tiotropium (Spiriva) på blå resept for ast…(PDF)

Tiddskrift 9/2016 - Alle leger har ansvar for å oppdatere reseptformidleren. Acetylsalisylsyre ved akutt koronarsyndrom. Tablett eller depottablett…(PDF)

Tidsskrift 8/16 - Bivirkningsrapport for 2015 – hva kan vi lære? (PDF)

Tidsskrift 7/2016 - Urea 5% krem (Canoderm), insulin degludec (Tresiba) og naloksegol (Moventig) på blå resept. (PDF)

Tidsskrift 6/2016 - Epinat tabletter er avregistrert. Nye anbefalinger for å redusere risikoen for diabetisk ketoacidose med SGLT2-hemmere. Fare fo…(PDF)

Tidsskrift 5/2016 - Løs vår påskerebus. Økt innsats mot legemiddelmangel. (PDF)

Tidsskrift 4/2016 - Tre måneders reklameforbud for Victoza. Les om «Rydd skapet» - kampanjen og hvordan du gjør en «bæreposekonsultasjon». (PDF)

Tidsskrift 3/2016 - Inhalasjonsspray på byttelisten fra 15. februar, varsel i EPJ om riktigere bruk av NSAIDs og gyldige refusjonskoder for psykisk… (PDF)

Tidsskrift 2/2016 - Flere legemidler på H-resept fra 1. januar 2016 og regler for utenlandsreise med narkotiske legemidler (PDF)

Tidsskrift 1/2016 - Attentin (deksamfetamin) på blå resept. Liraglutid, lixisenatid og eksenatid kan nå skrives direkte på blå resept i kombina…(PDF)

Nytt om legemidler 2015

Tidsskrift 23-24/2015 - Ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene med EPJ-løftet og ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS. (PDF)

Tidsskrift 22/2015 - Ny informasjonskampanje rettet mot pasienter - har dine pasienter en oppdatert medisinliste? Felles elektronisk legemiddelliste. (PDF)

Tidsskrift 21/2015 - Motgift mot dabigatran godkjennes, nytt legemiddel ved hjertesvikt og erfaringer med rotavirusvaksinen Rotarix. (PDF)

Tidsskrift 20/2015 - Sesongens influensavaksiner er nå tilgjengelige og ny HPV-vaksine godkjent i Europa. (PDF)

Tidsskrift 19/2015 - Reklame for Symbicort må stanses, HPV-vaksine og autoimmune sykdommer og Trulicity på blå resept. (PDF)

Tidsskrift 18/2015 - Mirabegron skal ikke brukes av pasienter med meget høyt blodtrykk, alle antiinfektiver kan nå skrives på blå resept ved pal… (PDF)

Tidsskrift 17/2015 - To nye behandlingsprinsipper for kreft og kolesterol. Reseptbelagt medisin og nettapotek. (PDF)

Tidsskrift 16/2015 - Les om RELIS som gir råd om legemidler til helsepersonell og driver to nettbaserte spørsmål-og-svar-tjenester til publikum. (PDF)

Tidsskrift 15/2015 - Disse spørsmålene bør du stille til foredragsholdere på møter sponset av legemiddelindustrien. Bivirkningsmeldinger for HP… (PDF)

Tidsskrift 14/2015 - Alvorlig ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmere og Procoralan på blå resept ved hjertesvikt. (PDF)

Tidsskrift 12-13/2015 - Alvorlig ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmere, Procoralan på blå resept ved hjertesvikt og nødprevensjonen ellaOne selge… (PDF)

Tidsskrift 11/2015 - Nye legemidler til behandling mot hepatitt C, elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang og ny veileder for de nye antiko…(PDF)

Tidsskrift 10/2015 - Bedre merking av emballasje med advarsel mot daglig bruk av metotreksattabletter, antibiotika reduserer ikke effekten av p-pill…(PDF)

Tidsskrift 9/2015 - Unngå bruk av høye doser ibuprofen, nye begrensninger for å redusere risikoen for bivirkninger av hydroksyzin og undersøkels… (PDF)

Tidsskrift 8/2015 - Bivirkningsrapport for 2014, 3015 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. (PDF)

Tidsskrift 7/2015 - Individuell refusjon for allmennleger, KUPP for produsentuavhengig legemiddelinformasjon, Atozet på blå resept og riktige svar…(PDF)

Tidsskrift 6/2015 - Løs vår påskerebus. HPV-vaksinen Gardasil for menn. (PDF)

Tidsskrift 5/2015 - ADHD: Utredning, behandling og oppfølging. Stabilt forbruk av reseptfri paracetamol og Holoclar - første stamcelleterapi godkj… (PDF)

Tidsskrift 4/2015 - P-stav og spiraler inkluderes i bidragsordningen for jenter i alderen 16-19 år, dårlig kvalitet på muntlig legemiddelreklame… (PDF)

Tidsskrift 3/2015 - Bruk av metformin ved nedsatt nyrefunksjon. Er det risiko for kardiovaskulære bivirkninger ved testosteronbehandling? Ulovlig m… (PDF)

Tidsskrift 2/2015 - Godkjenningsfritak – husk medisinsk begrunnelse for alle søknader. Risiko for manglende effekt av leuprorelin (Eligard), olod…(PDF)

Tidsskrift 1/2015 - Refusjon for rivaroksaban (Xarelto) ved akutt koronarsyndrom, risiko for medfødte misdannelser og utviklingsforstyrrelser med v… (PDF)