Medisin og tall
NO IMAGE
09.09.2019
En vanlig statistisk problemstilling er å undersøke om det er en sammenheng mellom to variabler i en krysstabell (2×2-tabell). I den første av tre artikler om dette temaet...
02.08.2019
Leger gjør beslutninger på usikkert grunnlag. Statistikk er det formelle verktøyet for å belyse usikkerheten, og begrepet statistisk signifikans brukes mye i den medisinske faglitteraturen. Men nå...
05.06.2019
Tidlig lærer vi forskjellen på best og verst. Det er derfor ikke overraskende at vi også rangerer medisinsk praksis og helseinstitusjoner slik. Å presentere en rekkefølge er intuitivt og gir innsikt...
NO IMAGE
23.05.2019
In a longitudinal study, data on one or more time points may be missing for some participants. ‘Last observation carried forward’ is a simple method for imputing missing values, but it has serious...
23.05.2019
I en longitudinell studie kan det mangle data på ett eller flere tidspunkt for noen av deltakerne. Fremskrivning fra siste observasjon (LOCF) er en enkel metode for å fylle ut manglende verdier, men...
06.05.2019
Randomiserte forsøk bør veilede beslutninger i klinisk praksis, men klinisk praksis bør også veilede utformingen av randomiserte forsøk. Anta at vi skal vurdere et nytt medikament som påvirker...
08.04.2019
Oddsforholdet (OR) er et hyppig brukt mål på sammenheng mellom eksponering og sykdom i medisinske studier. Men hva betyr det egentlig? I forskningsartikler finner vi utsagn som «det var en...
25.03.2019
Et nytt medikament er tilgjengelig. Det ble testet i et randomisert kontrollert forsøk, som viste 3 % bedring i femårsoverlevelse sammenlignet med et eldre medikament. Det er vanligvis underforstått...
NO IMAGE
11.03.2019
Is statistics a foreign language, like German, Latin or Mandarin? Figure 1 Florence Nightingale changed the British healthcare system by using numbers to tell stories about the many. Illustration:...
26.02.2019
Er statistikk et fremmedspråk, på linje med tysk, latin eller mandarin? Figur 1 Florence Nightingale endret det britiske helsevesenet ved å fortelle tallhistorier om de mange. Illustrasjon: Florence...