Medisin og tall
08.04.2019
Oddsforholdet (OR) er et hyppig brukt mål på sammenheng mellom eksponering og sykdom i medisinske studier. Men hva betyr det egentlig? I forskningsartikler finner vi utsagn som «det var en...
25.03.2019
Et nytt medikament er tilgjengelig. Det ble testet i et randomisert kontrollert forsøk, som viste 3 % bedring i femårsoverlevelse sammenlignet med et eldre medikament. Det er vanligvis underforstått...
11.03.2019
Is statistics a foreign language, like German, Latin or Mandarin? Figure 1 Florence Nightingale changed the British healthcare system by using numbers to tell stories about the many. Illustration:...
26.02.2019
Er statistikk et fremmedspråk, på linje med tysk, latin eller mandarin? Figur 1 Florence Nightingale endret det britiske helsevesenet ved å fortelle tallhistorier om de mange. Illustrasjon: Florence...
18.02.2019
Noen målinger gir bare resultater mellom bestemte maksimums- og minimumsverdier som ofte kalles målemetodens tak og gulv. Når målingen går i taket (eller i gulvet), blir både tolkningen og den...
07.02.2019
I de fleste medisinske studier vil det være «huller» i datasettet, slik at data mangler helt eller delvis for noen av personene. Dette medfører redusert statistisk styrke. Men det største problemet...
28.01.2019
Some journals, and some reviewers, request a calculation of statistical power based on the observed effect size after a study has been carried out. This is fundamentally flawed. Statistical power is...
28.01.2019
Enkelte tidsskrift og enkelte fagfeller etterlyser beregning av statistisk styrke med den observerte effektstørrelsen etter at en studie er gjennomført. Dette er fundamentalt feil. Statistisk styrke...
14.01.2019
The average person is a ghost from the past. An important use of statistics is to condense many individual observations into a few summary figures, so-called descriptive statistics. Naturally, there...
01.01.2019
Gjennomsnittsmennesket er et spøkelse fra fortiden. En viktig bruk av statistikk er å oppsummere mange enkeltobservasjoner med noen få oppsummerende tall, såkalt deskriptiv eller beskrivende...