Medisin og tall
28.01.2019
Some journals, and some reviewers, request a calculation of statistical power based on the observed effect size after a study has been carried out. This is fundamentally flawed. Statistical power is...
28.01.2019
Enkelte tidsskrift og enkelte fagfeller etterlyser beregning av statistisk styrke med den observerte effektstørrelsen etter at en studie er gjennomført. Dette er fundamentalt feil. Statistisk styrke...
14.01.2019
The average person is a ghost from the past. An important use of statistics is to condense many individual observations into a few summary figures, so-called descriptive statistics. Naturally, there...
01.01.2019
Gjennomsnittsmennesket er et spøkelse fra fortiden. En viktig bruk av statistikk er å oppsummere mange enkeltobservasjoner med noen få oppsummerende tall, såkalt deskriptiv eller beskrivende...
04.12.2018
At en metode gir rett svar, betyr ikke at metoden er rett. Statistikk gir oss muligheten til å si noe om de mange ved å studere de få. Ved å telle og måle får vi innsikt i hvordan noe er, ikke bare...
20.11.2018
I mange randomiserte forsøk måler man en verdi både før behandling og ved oppfølging. Det er flere måter å analysere slike data på. I en randomisert studie ble effekten av en lav dose klonidin på...
08.11.2018
I en klinisk studie har vi ofte flere målinger fra samme pasient, men det er pasienten som må være den primære analyseenheten, ikke hver enkelt måling. Å telle samme pasient flere ganger kan lede til...
30.10.2018
Randomisering innebærer at behandlingene vi sammenligner i en studie, blir tildelt deltagerne helt tilfeldig. Det hjelper oss å trekke slutninger om kausal effekt av behandling. Ved en vellykket...
12.10.2018
Det er ofte av interesse å undersøke om effekten av en gitt eksponering er forskjellig i forskjellige grupper av individer – for eksempel om røyking har den samme effekten på risiko for hjertesykdom...
27.09.2018
Når en diagnostisk test kun skiller mellom negativt og positivt resultat, kvantifiseres testens egenskaper med dens sensitivitet og spesifisitet. For en diagnostisk test på en kontinuerlig skala,...