Medisin og tall
26.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være systematiske forskjeller i bakgrunnsvariabler mellom behandlingsgruppene. Enkelte ganger kan det likevel være fornuftig å justere for noen...
16.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences between the groups before treatment. Still, some researchers choose to significance test for possible differences in...
09.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være noen systematiske forskjeller mellom gruppene før behandling. Noen velger imidlertid å signifikansteste for eventuelle forskjeller i...
18.02.2020
How do we quantify the results of a study? Is the effect measured on the original scale or a standardised effect size most relevant? Reindal and colleagues ( 1 ) studied age for onset of independent...
17.02.2020
Hvordan tallfester vi resultatet av en studie? Er det effekten målt på originalskalaen eller en standardisert effektstørrelse som er mest relevant? Reindal og medarbeidere ( 1 ) studerte alderen til...
27.01.2020
Å matche eksponerte og ueksponerte individer på kjønn, alder eller andre observerte bakgrunnsvariabler kan instinktivt virke lurt, men også instinktive innfall bør gjennomtenkes. En kohortstudie...
13.01.2020
Å velge en kontroll som har samme kjønn, alder eller andre observerte variabler som kasuset, kan få uante konsekvenser. I en kasus–kontroll-studie sammenligner vi personer med en tilstand med en...
09.12.2019
Hvis man vil undersøke om det er en sammenheng mellom en eksponering og en bestemt sykdom, kan man sammenlikne andelen syke i en gruppe som er eksponert, med andelen syke i en gruppe som ikke er...
18.11.2019
I en tid der alle går rundt med stor regnekraft så å si i lomma, er det egentlig ikke nødvendig å basere statistiske analyser på fordelingsantagelser. I stedet kan vi utnytte simuleringer til å...
04.11.2019
Et generisk legemiddel har samme mengde virkestoff og samme eller lignende legemiddelform som et referanselegemiddel. Dokumentasjon av bioekvivalens baseres på sammenligning av farmakokinetiske...