Perioperativ antibiotikaprofylakse hos barn i gastroenterologisk kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antibiotikaprofylakse ved intraabdominal kirurgi hos barn bør standardiseres. Nyere kunnskap viser at samme antibiotikaregime kan gis til både barn og voksne.

  Barn som opereres for sykdommer i gastrointestinaltraktus, får i dag varierende antibiotikaprofylakse avhengig av sykehus og kirurg. Dagens standardiserte regime til voksne er doksysyklin og metronidazol, men doksysyklin har vært ansett som kontraindisert til barn grunnet antatt fare for misfarging av tenner. Nyere kunnskap viser at det ikke er fare for misfarging av tenner hos barn ved korttidsbehandling med doksysyklin (1). Barn bør derfor få samme antibiotikaprofylakse som voksne.

  Manglende standardisering

  Manglende standardisering

  En tidligere kommentar i Tidsskriftet om optimal antibiotikaprofylakse ved appendektomi spesifiserte ikke anbefalt antibiotikaprofylakse til barn (2). Nåværende praksis er å benytte et annet antibiotikaregime hos barn enn hos voksne. Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for antibiotika i sykehus anbefaler antibiotikaprofylakse med doksysyklin 400 mg og metronidazol 1 g som førstevalg ved gastroenterologisk kirurgi inkludert akutt appendisitt hos voksne (3). Retningslinjen omfatter ikke barn. I praksis benyttes metronidazol i kombinasjon med enten gentamicin, cefotaksim, cefuroksim eller cefazolin til barn.

  Kommentaren om antibiotikaprofylakse og intervall-appendektomi understreker viktigheten av å administrere doksysyklin og metronidazol som rutine umiddelbart etter at avgjørelsen om appendektomi er fattet, med mindre det foreligger mistanke om et mer alvorlig sykdomsbilde som tilsier terapeutisk antibiotikabehandling (4). Det er gode grunner til å bruke doksysyklin og metronidazol også til barn, blant annet på grunn av lang halveringstid og fordelaktig resistens- og økologiprofil sammenlignet med regimer med kefalosporiner.

  Det er gode grunner til å bruke doksysyklin og metronidazol også til barn, blant annet på grunn av lang halveringstid og fordelaktig resistens- og økologiprofil

  Doksysyklin har tradisjonelt ikke blitt anbefalt til barn under 8 år grunnet risiko for misfarging av tenner. Imidlertid foreligger det nyere dokumentasjon på at kortvarige behandlinger ikke forårsaker misfarging av tenner og at doksysyklin kan benyttes hos barn i alle aldre når det anses som hensiktsmessig (1, 4, 5). Eksempelvis anbefaler amerikanske helsemyndigheter doksysyklin til barn i alle aldre ved nevroborreliose og rickettsiose (inntil 21 dagers behandling) (5).

  På bakgrunn av dette anbefaler vi kombinasjonen doksysyklin og metronidazol som perioperativ antibiotikaprofylakse ved gastrointestinal kirurgi, inkludert ved akutt appendisitt, også til barn i alle aldre.

  Doseringsanbefaling

  Doseringsanbefaling

  Det finnes per i dag ikke doseringsanbefalinger for doksysyklin ved perioperativ profylakse til barn. Vi foreslår engangsdose 4,4 mg per kg kroppsvekt intravenøst eller per oralt, maksimalt 400 mg (tilsvarende anbefalt profylaksedose til voksne). Anbefalt dosering av metronidazol ved perioperativ profylakse er 15 mg per kg, maksimalt 1 gram.

  Vi anbefaler at det utarbeides nasjonale retningslinjer for perioperativ profylakse til barn hvor kombinasjonen av doksysyklin og metronidazol vurderes som alternativ ved gastroenterologisk kirurgi.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media