Mange leger jobber mer enn før

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange leger rapporterer om en økning i selvrapportert arbeidstid, ifølge en ny norsk studie.

  Illustrasjonsfoto: upixa/iStock. Tilpasset av Tidsskriftet
  Illustrasjonsfoto: upixa/iStock. Tilpasset av Tidsskriftet

  Legeforskningsinstituttet har siden 1994 gjennomført regelmessige spørreskjemaundersøkelser blant et representativt utvalg av yrkesaktive leger i Norge. Fra 1994 til 2014 var den selvrapporterte samlede ukearbeidstiden uendret for de fleste leger (1, 2).

  I perioden 2016–19 var det derimot en signifikant økning i gjennomsnittlig selvrapportert arbeidstid blant mannlige fastleger og blant legeledere i sykehus (3). Andelen leger som rapporterte mer enn 48 timers arbeidstid, økte signifikant i perioden, både blant fastleger og blant legeledere i sykehus (tabell 1).

  Tabell 1

  Arbeidstid i 2016 og 2019 for ulike legestillinger og inndelt i kjønn (3).

  Menn

  Kvinner

  Arbeidstid og stillingskategorier

  2016

  2019

  2016

  2019

  Ukearbeidstid (timer)

  Fastleger

  49

  51

  48

  49

  Legeledere i sykehus

  48

  51

  46

  47

  Ukearbeidstid > 48 timer (%)

  Fastleger

  45

  58

  28

  47

  Legeledere i sykehus

  34

  57

  17

  46

  Deltid <37 timer (%)

  Overleger

  7

  1

  13

  7

  LIS-leger

  6

  1

  5

  2

  Få leger jobber deltid, og i 2019 var det faktisk færre sykehusleger med deltidsarbeid enn i 2016. Nedgangen var signifikant for kvinnelige overleger, og det var samme tendens for mannlige overleger og for LIS-leger (3).

  Vi har tidligere vist en nedgang i tidsbruk til direkte pasientarbeid for sykehusleger i perioden 1994–2014 (1, 2). I 2019 fant vi en tendens til ytterligere reduksjon i denne andelen for sykehusleger, og også for leger i de fleste andre stillingskategorier, men disse endringene var ikke signifikante (3).

  Strukturelle endringer i helsevesenets organisering kan trolig forklare en del av endringene i arbeidstid

  Strukturelle endringer i helsevesenets organisering, som har påvirket legenes arbeidshverdag, kan trolig forklare en del av endringene i arbeidstid. Det er dokumentert en voksende arbeidsbelastning med økte krav til produksjon blant sykehusleger (4), og blant fastlegene flere konsultasjoner, økende krav til dokumentasjon og arbeidsvolum på grunn av oppgaveoverføring fra spesialist- til primærhelsetjenesten (5, 6). I tillegg til økt arbeidstid vil økt arbeidsbelastning kunne gi tidspress, som er en av de viktige faktorene for opplevelse av lav jobbtilfredshet (7) og høyt arbeidsstress (8).

  Lav rekruttering til allmennmedisin er et utbredt problem i Europa

  Sammenlignet med leger i flere andre europeiske land har leger noe kortere arbeidsuker i Norge. Likevel begrenser lange arbeidsuker også her i landet legers økende ønske om en bedre balanse mellom hjem og jobb, og kan påvirke risiko for egen fysisk og psykisk helse. Kontroll over arbeidstiden er dessuten viktig for pasientsikkerhet, veiledning og for god kommunikasjon med pasienter og kolleger. Arbeidstid påvirker også legers karrierevalg. Lav rekruttering til allmennmedisin er et utbredt problem i Europa – også i Norge. Å redusere legenes arbeidstidsbelastning kan bidra til at flere leger forblir i yrket og ønsker å være fastleger (3).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media