Oversiktlig kompendium i nevrologi for studenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sara Mørup

  Neurologi og neurokirurgi – et kompendium

  229 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2022. Pris DKK 325

  ISBN 978-87-023-4911-5

  Dette nye danske kompendiet har som formål å strukturere nevrologifaget for studenter. Forfatteren legger vekt på at kompendiet vil være nyttig som eksamensforberedelse og som et supplement til undervisningen og lærebøker. Hun er selv en ung lege, ikke spesialist i faget, men har fått innholdet kvalitetssikret av en nevrolog.

  De fem første kapitlene handler om undersøkelser og diagnostikk, mens de neste fjorten tar for seg enkeltsykdommer. Det er rikelig med tabeller og figurer, og teksten er satt opp punktvis og med korte avsnitt. Det foreligger en detaljert innholdsliste, men ikke stikkordregister og referanser.

  Kompendiet er oppdatert og velskrevet på lett forståelig dansk. Det er enkelt å orientere seg i og gir en tilstrekkelig oversikt og forståelse av nevrologi for studenter som skal lære seg faget. I praksis vil det kanskje heller være et alternativ til en lærebok enn et supplement. Omtalen av de enkelte sykdommene er vesentlig mer kortfattet enn i en standard lærebok. Kompendiet egner seg derfor dårlig som oppslagsverk i legevirksomhet og er altfor kortfattet for leger i spesialistutdanning.

  Den kliniske undersøkelsen har en bred plass i kompendiet. Det er nok hensiktsmessig, men nesten seks sider om hjernenerveundersøkelse er nok litt i overkant. De supplerende undersøkelsene er svært viktige i nevrologi. Noe jeg savner, er en kortfattet og samlet omtale av bildeundersøkelser, især MR, og av spinalvæskeundersøkelser.

  I omtalen av de enkelte sykdommene kan kompendiet enkelte ganger fremstå litt gammeldags. Det er gjort godt rede for tradisjonelle aspekter av cerebrovaskulære sykdommer, inkludert trombolyse og trombektomi, men viktigheten av intensiv overvåkning i akuttfasen er ikke omtalt, heller ikke den spesialiserte rehabiliteringen etter et hjerneslag. Betydningen av raskt innsettende høyeffektiv behandling av multippel sklerose er ikke godt nok understreket, og den lovende behandlingen med komplementhemmere og FcRn-blokkere mot myasthenia gravis er ikke nevnt.

  Dette kompendiet er utvilsomt et godt læremiddel for medisinstudenter forutsatt at det kombineres med klinisk undervisning for å sikre oppdatert og utfyllende kunnskap. Da kan det være et godt alternativ til en mer omfattende lærebok, som ofte er tyngre å lese. Kompendiet oppfyller uten tvil dets formål, nemlig å anskueliggjøre pensum i nevrologi for medisinstudenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media