Kommentar

A. Chaibi og M. B. Russell svarer R. Holtedahl

Aleksander Chaibi
ph.d., kiropraktor og fysioterapeut ved Atlasklinikken og seniorforsker ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo.
Interessekonflikt:  Nei
Michael Bjørn Russell
Professor
professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo og overlege på Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Det er gledelig å se at debattinnlegget «Manipulasjonsbehandling mot akutte nakkesmerter?» publisert 22. desember 2021 vekker interesse [1]. Hensikten var naturligvis å spre kunnskap omkring et prevalent muskel- og skjelettproblem som daglig behandles i primærhelsetjenesten, men dessverre savnes det overbevisende vitenskapelig evidens for denne [1]. Kliniske forskeres oppgave er å belyse vitenskapelige kunnskapshull og prøve å tette dem.

Kommentaren fra Holtedahl, med den polemiske tittel «Manipulasjon av nakken eller av leseren?» gir inntrykk av en personlig holdning til aktuelt tema, men kanskje enda mer til profesjon. Holtedahl sammenfatter hva som er presentert i reviewartikkelen [2], uten at det bringer ny kunnskap på bordet omkring en plage som koster mest og plager flest. Meta-analysen derimot, som debattinnlegget baserer seg på, gikk gjennom over 2000 artikler, denne jobben i seg selv er viktig for å stadfeste status presens. Reviewartikkelen var 100 % transparent i forhold til metodeutfordringene som foreligger innenfor manuell- og farmakologisk behandling. At Holtedahl insinuerer at vi forsøker å manipulere leseren er uten faglig substans og ikke korrekt. Slik insinuasjon er lite konstruktiv og fører til svekket tillit og troverdighet mellom profesjoner, men kanskje viktigere, det fører ikke til bedre behandlingsmuligheter for pasientene. I meta-analysen kom vi med konkrete anbefalinger til forbedring av fremtidig studiedesign slik at man kan vurdere evidens på et mer opplyst grunnlag.

Holtedahl retter i samme kommentar spørsmål omkring interessekonflikter. I forskning så defineres interessekonflikter som omstendigheter hvor profesjonelle valg som gjelder primærinteresser påvirkes utilbørlig av sekundærinteresser [3], mens i henhold til Advokatforeningen så omhandler interessekonflikter også de grunnleggende prinsipper om taushetsplikt, uavhengighet, tillit og personlig integritet [4]. For å ta det første, mener Holtedahl da at førsteforfatter (kiropraktor og fysioterapeut) skal avstå fra all vitenskapelig forskning omkring muskel- og skjeletthelse på grunn av sitt kliniske virke, og i så fall skal alle vitenskapelige leger gjøre det samme? Og mener Holtedahl, at på bakgrunn av førsteforfatters virke, her har vist graverende mistillit hva gjelder uavhengighet, tillit og personlig integritet ved å sette søkelys på et prevalent samfunnsproblem? Holtedahl kaster her tydelig sten i eget glasshus når han oppgir at han har privatpraksis innen fysikalsk medisin og medgir med dette at han er en konkurrerende virksomhet innen muskel- og skjeletthelse, et eksempel på catch-22.

Debattinnleggets forfattere har fylt ut og sendt inn interessekonfliktskjemaet fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Sjefsredaktør Brean løfter frem Tidsskriftets praksis og rutiner for håndtering av interessekonflikter [5]. Han avslutter sitt innlegg med å si at det alltid vil være gråsoner mellom hva den enkelte forfatter bør og ikke bør oppgi, men unnlater samtidig spesifikt å nevne at forfatterne har vært 100 % transparent i prosessen, noe han hadde all anledning til sett i lys av kritikken som kom fra Holtedahl.

Referanser:
[1] Chaibi A, Stavem K, Russell MB. Manipulasjonsbehandling mot akutte nakkesmerter ? Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0798
[2] Chaibi A, Stavem K, Russell MB. Spinal manipulative therapy for acute neck pain: A systematic review and meta-analysis of andomized controlled trials. J Clin Med 2021; 10: 21.
[3] Slørdal L, Eggen AE, Rygnestad T. Interessekonflikter – en kunnskapsbasert tilnærming. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1358-60
[4] Advokatforeningen. Regler for god advokatskikk med kommentarer. https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommenta… Lest 15.3.2022.
[5] Brean A. Redaksjonen svarer Robin Holtedahl. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2022/02/kommentar/redaksjonen-svarer-robin-holt… Lest 21.3.2022.

Published: 16.03.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media