Kommentar

Ja til selvbestemmelse

Ole Peder Kjeldstadli
Styremedlem Foreningen Retten til en verdig død
Interessekonflikt:  Nei

Meland hevder at han har vanskelig for å forstå at det kan være skremmende og krenkende å hevde at vi har personlig moralsk ansvar for våre handlinger uavhengig av hva myndigheter vedtar (1), og viser til  Nürnberg-dommene. Nürnbergprosessen fikk stor folkerettslig betydning ettersom dommene fastsatte rettsprinsipper for avstraffelse av krigsforbrytere og bidro til utvidelse av menneskerettighetsvernet (2). I en rettsstat er det likevel rimelig å anta at innbyggerne følger opp det som er av lover, også om du selv kan være uenig.

Dessuten har vi en rett til å bestemme over eget liv. Ole Martin Moen, professor og filosof, sier til Sykepleien (3) at han er for aktiv dødshjelp fordi retten til å bestemme over eget liv, også gjelder retten til å dø. Jeg deler hans syn når han sier at noen kaller det å ta livet av pasienter, mens han kaller det å hjelpe inn i døden. Samtidig benekter han ikke at aktiv dødshjelp innebærer å ta livet av pasienter. Imidlertid er dette pasienter som selv ønsker å dø, og som har gode grunner til det, og da er det etter min oppfatning ikke lenger verken etisk eller juridisk galt.

Litteratur

1) Meland E. E. Meland svarer. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2022/01/kommentar/e-meland-svarer#comment-2467 Lest 8.2.2022

2) Store norske leksikon. Nürnbergprosessen. https://snl.no/N%C3%BCrnbergprosessen  Lest 7.2.2022

3) Helmers AKB. – Retten til å bestemme over eget liv, gjelder også retten til å dø. Sykepleien 13.12.2016. https://sykepleien.no/en/node/59390 Lest 7.2.2022.

Published: 08.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media