Hva består oksymetriparametrene på blodgassutskriften av?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oksymetriparametrene på blodgassutskriften måles med en egen spektrofotometrisk modul som inkluderer måling av hemoglobin samt de klinisk mest relevante hemoglobinderivatene. Men hva er disse derivatene, og hvilken informasjon gir oksymetriparametrene oss?

  Analysene på en blodgassutskrift deles typisk inn i kategoriene blodgass-/syre-base-verdier, oksymetriverdier, elektrolyttverdier, metabolittverdier og beregnede verdier (figur 1). I dette innlegget ønsker vi å presentere parametrene som inngår under oksymetridelen av utskriften. De generelle prinsippene for blodgassmåling er godt standardisert på moderne blodgassinstrument, men det bemerkes at detaljene i utskriftsoppsettet kan variere noe avhengig av produsent og lokale tradisjoner.

  Oksymetriparametrene

  Oksymetriparametrene

  Oksymetriparametrene inkluderer total hemoglobin (tHb) og oksygenmetning (sO2) samt de fire klinisk mest relevante hemoglobinderivatene: oksyhemoglobin (O2Hb), deoksyhemoglobin (HHb), karboksyhemoglobin (COHb) og methemoglobin (MetHb) (figur 1). Hemoglobinderivater er endrede former av hemoglobin. COHb dannes ved eksponering for karbonmonoksid, som bl.a. kan finnes i røyk og eksos, og MetHb oppstår når Fe2+ erstattes med Fe3+ i forbindelse med en avvikende oksidasjonsprosess (1). Både COHb og MetHb har betydelig nedsatt oksygenbærende evne, noe som resulterer i nedsatt vevsoksygeneringstilbud.

  Prefikset F (av eng. fractional) betyr at parameteren er uttrykt som en andel av total hemoglobin (tHb) definert som summen av de fire målte Hb-delene FO2Hb, FHHb, FCOHb og FMetHb (2). Dersom man summerer disse, skal man derfor alltid ende opp med 100 %.

  Funksjonell og fraksjonell oksygenmetning

  Funksjonell og fraksjonell oksygenmetning

  sO2 er den funksjonelle oksygenmetningen og er definert som O2Hb / (O2Hb + HHb), der nevneren består av funksjonell hemoglobin med oksygenbærende evne (oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin). Et viktig poeng å merke seg er at sO2 ikke er det samme som den såkalte fraksjonelle oksygenmetningen (FO2Hb), der sistnevnte er andel oksyhemoglobin av total hemoglobin, O2Hb / (O2Hb + HHb + COHb + MetHb) (2).

  Hos friske vil verdiene være relativt like ettersom man vanligvis har lite sirkulerende dyshemoglobiner (COHb og MetHb). sO2 vil imidlertid alltid være noe høyere enn FO2Hb fordi det alltid foreligger en liten andel sirkulerende COHb og MetHb (ca. 2 %). Ved tilstedeværelse av større konsentrasjoner av COHb eller MetHb vil man derfor kunne få en «normal» sO2 selv om pasientens oksygenbærende evne åpenbart er betydelig redusert. Ved slike tilfeller er det viktig å være klar over at FO2Hb bedre representerer hemoglobinets faktiske oksygenbærende evne.

  Måleprinsipp

  Måleprinsipp

  Oksymetriparametrene måles på moderne blodgassinstrumenter med en egen spektrofotometrisk modul der prinsippet for målingen er gjennomlysning med lys med spesifikke bølgelengder mellom 478 og 672 nm (2). De forskjellige hemoglobinderivatene har sine distinkte absorpsjonsspektre, og det er på grunnlag av disse at instrumentet kan kvantitere andelen av hver av de fire hemoglobinderivatene. Et alminnelig portabelt pulsoksymeter med fingerprobe benytter samme måleprinsipp, men da med lys med to bølgelengder, 660 nm (rødt) og 940 nm (infrarødt), for å estimere den perifere oksygenmetningen i kapillært arterieblod (spO2). Slik ikke-invasiv måling benyttes hyppig i det daglige, men har en rekke begrensninger som det er viktig å være klar over (3).

  Som nevnt innledningsvis kan det forekomme lokale variasjoner i valg av utrapporterte parametre og enheter ettersom det er opp til hvert laboratorium å stille inn oppsettet på instrumentet. Dersom det er noe man savner eller ønsker endret, anbefales det at man kontakter laboratoriet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media