Les i nr. 1/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Desentralisert medisinstudium

  Desentralisert medisinstudium

  Erfaringene fra Tromsø med desentralisert legeutdanning og utplassering av studenter i Finnmark og i Bodø-distriktet er gode. Der møter studentene en annen virkelighet enn den ved et stort universitetssykehus. Den såkalte Bodøpakken har i stor grad tiltrukket seg studenter med tilhørighet til regionen, og en stor andel av dem jobber i dag ved sykehuset i byen og i kommunene rundt. Bedre planlegging og tilrettelegging av medisinstudiet og spesialistutdanningen kan sikre bedre rekruttering av allmennleger til distriktet.

  Leder: Leger til distriktet – bruk mulighetene
  Originalartikkel: Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av?
  Oversiktsartikkel: Tiltak i grunnutdanningen for å sikre leger til distrikt – en systematisk oversikt

  Måling av nyrefunksjon i klinisk praksis

  Måling av nyrefunksjon i klinisk praksis

  Estimert glomerulær filtrasjonshastighet – estimert GFR – brukes rutinemessig i klinisk praksis som mål på en pasients nyrefunksjon. Metoden er adekvat i de fleste kliniske situasjoner, men forutsetter stabil nyrefunksjon og kan derfor ikke brukes ved akutt nyresvikt. Ved dosering av legemidler som utskilles gjennom nyrene, kan det være nødvendig å korrigere for pasientens kroppsoverflate ved beregning av estimert glomerulær filtrasjonshastighet. I andre situasjoner kan det være aktuelt å måle absolutt glomerulær filtrasjonshastighet med bruk av en eksogen substans.

  Klinisk oversikt: Estimert glomerulær filtrasjonshastighet som mål på nyrefunksjon

  Den norske arbeidslivsmodellen fremmer god helse

  Den norske arbeidslivsmodellen fremmer god helse

  Land med velfungerende arbeidsliv, små sosiale forskjeller og høy grad av tillit har også god folkehelse. I Norge er arbeidslivet basert på et trepartssamarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Denne modellen har skapt lav ledighet, høy produktivitet, god omstillingsevne og sterk konkurransekraft. Lønnsforskjellene er relativt moderate. Modellen har også skapt god folkehelse. Men modellen er under press. Dette er en sak som bedriftsleger og andre personellgrupper i bedriftshelsetjenesten bør engasjere seg i.

  Kronikk: Den norske arbeidslivsmodellen fremmer god helse

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media