Samspillet mellom forskning, kvalitet og klinikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Jørgensen, Mette Kjølby, Jens Winther Jensen, red.

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis

  Grundbog for sundhedsprofessionelle. 250 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2021. Pris DKK 295

  ISBN 978-87-023-1403-8

  Denne danske antologien peker på behovet for å kombinere en evidensbasert helsetjeneste, med rot i forskningsbasert viten, med en lærende helsetjeneste, der behandlingsresultater brukes til kunnskapsdeling og læring. Det trengs økt forståelse for disse begrepene og sammenhengene, og redaktørene henvender seg i den anledning til alle helsearbeidere, men særlig klinikere og ledere med interesse for forskning og kvalitet i helsetjenesten.

  Boken er pedagogisk oppdelt i fire deler. De tre første gir en innføring, ment for «ikke-eksperter», i henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis. Den fjerde delen diskuterer sammenheng og samspill mellom de tre områdene. Hver del består av fire kapitler, med bidrag fra totalt 24 forfattere inkludert redaktørene. Flere av disse har fremragende kompetanse og ekspertise innen sine felt. Hyppig bruk av diagrammer og tabeller samt oppsummerende oversikter på slutten av hvert kapittel gjør stoffet tilgjengelig. Boken er skrevet på dansk og bruker eksempler fra dansk helsetjeneste. Selv om kvalitetsindikatorer, retningslinjer og pakkeforløp ligner på de vi har i Norge, kan disse beskrivelsene innimellom oppleves litt fremmedgjørende for en norsk leser.

  Gullet i denne antologien ligger i den avsluttende delen, der sammenheng og samspill mellom forskning, kvalitet og klinikk diskuteres og eksemplifiseres. Slikt samspill kan bedre pasientbehandling, men har vist seg vanskelig å få til i praksis og er lite skrevet om tidligere.

  Det er et krevende prosjekt å gi så inngående presentasjoner av tre store kunnskapsfelt i et så begrenset format. Innholdet er lett tilgjengelig, men oppleves for omfangsrikt for bokens få sider. For eksempel spenner forskningsdelen fra vitenskapsteoretiske modeller til praktisk håndtering av forkortelser i en vitenskapelig artikkel.

  Ambisjonen med å presentere bredden i forskning, kvalitet og klinikk gjør at det blir mindre rom for utdyping av samspillet mellom de tre områdene. På tross av noen gode eksempler i bokens siste del sitter jeg som leser igjen med et ønske om videre refleksjon og diskusjon. Utfordringene med å få til dette samspillet i helsetjenestene er store, både nasjonalt og internasjonalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media