Krever at regjeringen prioriterer fastlegeordningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og KS krever at ny regjering øker bevilgningene betydelig for å sikre rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen.

  KREVER HANDLING: Styreleder i KS, Bjørn Aril Gram sammen med president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime. Foto:…
  KREVER HANDLING: Styreleder i KS, Bjørn Aril Gram sammen med president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Knut E. Braaten.

  Rapporter og kartlegginger har gjentatte ganger slått fast store rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen – og en arbeidsbelastning som for mange er ulevelig. Over 120 000 pasienter står i dag uten fastlege og antallet øker stadig.

  Legeforeningen og KS sendte derfor nylig felles innspill til ny regjeringserklæring.

  – En felles erkjennelse av krisen i fastlegeordningen og felles forventninger til ny regjering, er et viktig skritt. Vi mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak hvis vi skal redde fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

  – At partene går sammen på denne måten vil synliggjøre det akutte behovet for at staten og regjeringen legger frem nødvendige tiltak. Vi har ingen tid å miste. Enigheten innebærer likevel ikke at vi løser alle utfordringene vi står overfor. Et av de viktigste spørsmålene som gjenstår er utfordringene i legevakt, sier president Anne-Karin Rime.

  Viktige måneder fremover

  Viktige måneder fremover

  Striden med KS om arbeidstid på legevakt endte som kjent med brudd i forhandlingene om særavtalen og en påfølgende streik. Rikslønnsnemnda besluttet å videreføre særavtalen, uten noen av de endringene Legeforeningen mente var nødvendige for å sikre en levelig arbeidshverdag.

  – Vi har vært tydelige på at vi ikke kan akseptere de konsekvensene denne kjennelsen får for våre medlemmer og har derfor jobbet intenst med å finne løsninger på utfordringene i legevakt. Vi har jobbet langs flere parallelle spor, som lokal og nasjonal presse, samt jevnlig kontakt med politikere og partene i arbeidslivet, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

  De neste månedene blir av stor betydning for både fastlegeordningen og for legevakten. Legeforeningen vil fortsette kampen for å sikre allmennlegetjenesten de tiltakene og den økonomiske forpliktelsen som kreves.

  I brevet ber partene den nye regjeringen om å iverksette følgende tiltak:

  Sørge for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert av staten

  Styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen

  Øke både basistilskuddet og den aktivitetsbaserte økonomien for å legge til rette for kortere lister og redusert arbeidsbelastning

  Sette inn særskilte tiltak for legevakt i distriktskommuner for å sikre tilstrekkelig antall leger i vaktordningen

  Forenkle og samordne tilskuddsordningene til kommunene og fastlegene

  Sørge for at utdanningsløpet i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus

  Innspillsbrevet er i helhet tilgjengelig på legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media