Les i dette nummeret

Artikkel

Type 2-diabetes i en travel fastlegepraksis

Mange fastleger oppfatter etablerte behandlingsretningslinjer for type 2-diabetes mer som veiledende enn som førende. Mange synes det er krevende å motivere pasienter for ønskete livsstilsendringer og å holde seg faglig oppdatert, delvis pga. tidspress.

Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 17 erfarne fastleger, utført av medisinstudenter og forskere ved Universitetet i Bergen. Kan en slik pragmatisk tilnærming i fastlegepraksis medvirke til at enkelte pasienter med type 2-diabetes ikke blir fulgt opp på en god nok måte?

Leder: Diabetes og retningslinjer i praksis
Originalartikkel: Type 2-diabetes i fastlegepraksis - en fokusgruppestudie

Innvandrere har høyere risiko for koronasmitte

Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn forklarer i stor grad ulikhetene i smitterater for SARS-CoV-2 mellom Oslos bydeler. Sammenhengen ser ut til å skyldes andre forhold enn lav sosioøkonomisk status og trangboddhet. Dette viser analyser av offentlig tilgjengelige data. Er kulturell/etnisk bakgrunn i seg selv en faktor? Kan andre normer for fysisk og sosial nærhet spille en rolle? Kan språkbarrierer og misforståelser være medvirkende? Poenget er ikke å spre skyld, men å finne årsaker og mer effektive tiltak.

Leder: Innvandrere og koronasmitte
Kort rapport: Koronasmitte i Oslos bydeler

Vaksinering uten samtykke og med tvang

Vaksinering uten samtykke og eventuelt med bruk av tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Smittevernloven åpner for at departementet i forskrift kan fastsette at hele eller deler av befolkningen skal ha plikt til å la seg vaksinere, men ikke at vaksineringen kan gjennomføres ved bruk av fysisk tvang. Andre virkemidler, som innskrenkning av bevegelsesfrihet, kan imidlertid tas i bruk. Hva så med personer uten samtykkekompetanse? Dagens lovverk er fragmentert og vanskelig tilgjengelig for både pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kronikk: Vaksinering uten samtykke - til folkets eller pasientens beste?

Anbefalte artikler