Oversiktlig om tverrprofesjonell samhandling

Elisabeth Farbu Om forfatteren
Artikkel

Anita Iversen, Nanna Hauksdottir, red.

Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid

Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. 184 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 329

ISBN 978-82-05-51671-7

Under rammeverket for helse- og sosialutdanninger (RETHOS) er det beskrevet en felles læringsutbyttebeskrivelse for tverrprofesjonell samarbeidslæring for alle helse- og sosialutdanningene. Denne boken henvender seg til studenter i disse gruppene, med mål om å beskrive hva tverrprofesjonelt samarbeid er, og hva som kreves av kunnskap og kompetanse for å oppnå dette.

Boken foreligger i paperback, og bortsett fra forsiden er det ingen illustrasjoner. Det er ti kapitler, med begrepsforklaring og stikkordliste til slutt. Hvert kapittel har sin egen referanseliste som avslutning. Kapitlene er inndelt tematisk, og omfatter blant annet organisering og oppbygning av helse- og sosialtjenestene i Norge, brukermedvirkning, profesjoner og roller, kultur, kommunikasjon, beslutningstaking og refleksjon. Innslag av spørsmål til refleksjon hos leseren gir naturlige småstopp underveis. Etter denne leserens syn er det et vellykket grep å la en pasienthistorie utvikle seg gjennom samtlige kapitler. Det bidrar til å betone kompleksitet, gjensidig avhengighet på tvers av tjenester og ikke minst behovet for felles kjernekompetanse.

Som lærebok dekker boken relevante temaer på et kortfattet vis, rettet mot den enkelte student. Den tar opp kjente utfordringer i tverrprofesjonelt samarbeid, for eksempel samhandling, kulturkonflikter og kommunikasjon. Forfatterne beskriver ulike tiltak som kan redusere utfordringene, med eksempler på strukturnivå (opprette møteplasser) og forbedring av tverrprofesjonell kommunikasjon gjennom å øve. I og med at boken er begrenset i omfang, kunne det være naturlig å inkludere et kapittel om læringsaktiviteter for tverrprofesjonell samhandling, og hvordan en kan evaluere læring og kompetanse underveis. At mye blir bedre ved å øve sammen er naturlig, men det fortjener en bredere og dypere gjennomgang.

Helhetsinntrykket er likevel at samtlige kapitler framstår som vel gjennomarbeidet både språklig og innholdsmessig, og synes godt tilpasset til ulike studentgrupper. Tverrfaglig samhandling er en del av hverdagen for svært mange leger i dag. Denne boken vil gi en nyttig oversikt og innsikt i temaet.

Anbefalte artikler