Fortsatt aktuell innføringsbok om legevakt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår, red.

  Legevaktarbeid

  En innføringsbok for leger og sykepleiere. 2. utg. 400 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 549

  ISBN 978-82-05-53096-6

  Holm-Hansen og Hunskår samler et knippe fagpersoner innen legevaktmedisin i denne innføringsboken i legevaktarbeid. Boken favner bredt og omtaler både juridiske, praktiske, driftsmessige og kliniske aspekter. Den diskuterer også fremtidens legevakt, og tar opp viktige aspekter som privatisering og nettbaserte legevakttjenester. Flere av forfatterne er toneangivende innen legevaktmedisin i Norge i dag, og det er betydelig samlet fagkompetanse bak boken.

  Målgruppen er helsepersonell i legevakt, samt studenter og LIS1-leger. Også yrkesgrupper som samhandler med legevaktene i den akuttmedisinske kjeden kan få et viktig innblikk i hvordan en moderne legevakt drives i dag.

  Legevaktarbeid er en revidert utgave av boken med lik tittel gitt ut i 2016 under samme redaksjon. Nødvendige endringer er gjort særlig i kapitlene om psykiatri, vold og overgrep samt juridiske rammer, for å tilpasses dagens legevakt.

  De to første delene er viet legevaktens rolle og funksjon samt praktiske rammer. Historien til legevakten og dens rolle er omtalt detaljert og omfattende. Dette gjelder også alt fra fagsystemer til utstyrsbehov.

  De tre neste delene er klinisk rettede, og kapitlene her er nok særlig nyttige for den uerfarne. Særlig symptomkapitlene er gode, om enn basale. Kapittelet om luftveisinfeksjoner hos unge og voksne får frem flere viktige problemstillinger fra legevaktshverdagen, og diskusjonene rundt bruk av antibiotika er svært relevante. Boken krydres også av kasuistikker som er svært like det en møter i hverdagen på legevakt i Norge i dag.

  Siste del omhandler ledelse og kvalitet. I det avsluttende kapittelet skriver Hunskår om fremtidens legevakt, hvor han tar opp viktige temaer som er særlig relevante for den mer erfarne leser. I kapittelet om rollefordeling mellom lege og sykepleier konkluderer redaksjonen med at sykepleiere med videreutdanning innen avansert klinisk sykepleie i fremtiden vil få en viktig rolle ved legevakter i Norge. Dette er vel omdiskutert.

  Boken lider noe under antallet forfattere – variasjonen i språk er noe forvirrende. Redaksjonen kunne godt vært noe strengere og sørget for mer likhet i språk og kapitteloppbygging. Det blir noe ujevnt.

  Faget legevaktmedisin favner både akuttmedisin og allmennmedisin. Tidvis er både lege og sykepleier også sjelesørger og sosialarbeider. Behovet for å multitaske, prioritere, kommunisere og samhandle er stort. Legevaktene er ryggraden i det norske helsevesenet når fastlegekontorene er stengt. Likevel vies legevaktmedisin lite tid i både lege- og sykepleierstudiet. Derfor er det viktig med en bok som gir et helhetlig innblikk i et spennende fag, og på dette leverer redaksjonen og forfatterne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media