Praktisk og nyttig om helsepedagogikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  André Vågan, red.

  Helsepedagogiske metoder

  Teori og praksis. 240 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 339

  ISBN 978-82-05-52373-9

  Både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helsetjenestene er i lovs form pålagt å drive opplæring av pasienter og pårørende. Boka Helsepedagogiske metoder har som siktemål å være en kunnskapsbasert og praktisk lærebok i hvordan helsepersonell kan legge til rette for slik opplæring.

  Bachelorstudenter i helsefaglig grunnutdanning er angitt som bokas primære målgruppe, men forfatterne mener at den kan være aktuell for enhver fagperson som arbeider med lærings- og mestringsvirksomhet og i tillegg kan gi nyttig innsikt til brukerrepresentanter og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

  Boka er inndelt i ti kapitler. Innholdsfortegnelsen er oversiktlig, med forklarende overskrifter og undertitler som gjør det lett å finne frem. I tillegg gis det i innledningskapitlet et kort sammendrag av alle kapitlenes emner og innhold, noe som gir leseren en rask oversikt over stoffet.

  Forfatterne er alle fagpersoner og forskere med bred erfaring fra helseprofesjoner og pedagogikk, noe kapitlenes oppbygning bærer preg av. De benytter seg av velkjent pedagogisk teknikk: en innledning, en presentasjon av hovedtemaets faglige og teoretiske bakgrunn og avslutning med praktiske råd og eksempler. Temaenes hovedpunkter er listet i innrammede tabeller, mens praktiske eksempler og pasienthistorier vises på farget bakgrunn. Hvert kapittel avsluttes med et knippe studiespørsmål og en fyldig referanseliste som muliggjør videre lesning og studium.

  Kapitlene tar for seg sentrale begreper innen kommunikasjon med pasienter og pårørende. Her beskrives en modell for brukermedvirkning og anvendelse av kognitive verktøy for mestring ved kronisk sykdom, det gis gode forklaringer av begrepene empowerment og salutogenese, og det gis oppskrifter for gjennomføring av motiverende intervju og for etablering av god kommunikasjon med pasienter med psykiske helseutfordringer. Sentralt og aktuelt er kapitlet om kultursensitivitet og etablering av tilbud til familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

  Helsepedagogiske metoder er en hendig og oversiktlig lærebok for alle som i sitt virke får oppgaver knyttet til undervisning og veiledning av pasienter og pårørende. Innholdet er basert på etablert kunnskap, oppdatert forskning og lang erfaring, og den imøtekommer på en god måte forfatternes intensjon om å være en praktisk rettet «kokebok» i pedagogiske metoder for daglig bruk i helse- og omsorgstjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media