Klokt om organisering av helsetjenesten

Karin Isaksson Rø Om forfatteren
Artikkel

Stephen Swensen, Tait Shanafelt

Mayo Clinic Strategies to Reduce Burnout

12 Actions to Create the Ideal Workplace. 336 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2019. Pris GBP 23

ISBN 978-0-19-084896-5

20 års erfaring fra klinikk, forskning og lederskap ligger til grunn for denne kloke og nyttige boken om hvordan skape arbeidsplasser som er helsefremmende, både for pasienter og helsepersonell. Parallelt med klinisk praksis har to nestorer fra Mayo Clinic fordypet seg i henholdsvis behandlingskvalitet og utbrenthet blant helsepersonell. 

Det har resultert i en bok som viser hvordan helseledere og helsepersonell i fellesskap kan engasjere seg for å identifisere organisasjonsutfordringer og utvikle strategier for å «hjelpe pasienter … ved å hjelpe profesjonelle». 

Tidligere utbrenthetsforskning har i stor grad studert stress og utbrenthet utfra et individperspektiv. Her beskriver forfatterne derimot hvordan organisasjonen kan forebygge utbrenthet ved å skape esprit de corps – et uttrykk som omfatter fellesskap, engasjement, profesjonell tilfredshet, lojalitet, mening i arbeidet og interesse og ansvar for teamets beste. 

Boken er inndelt i fire deler. I første del finner vi evidens og erfaring for at både behandlingskvalitet og esprit de corps er nødvendige og lønnsomme målsetninger for profesjonelt velvære, optimal pasientbehandling og organisasjon. I del to presenteres en strategi for å fremme økt styring for den enkelte i hverdagen, opplevelse av sammenheng i arbeidssituasjonen og nødvendig fellesskap. Den tredje delen, som er den mest omfattende, konkretiserer strategien med teori og eksempler på tiltak. I del fire oppsummeres kort veien mot å skape esprit de corps i organisasjoner. 

Forfatterne gir mange eksempler på organisatoriske endringsprosesser med betydning for esprit de corps. Disse viser ofte til godt gjennomførte vitenskapelige studier. Kapitlene startes og avsluttes med relevante og gjenkjennelige situasjoner fra arbeidshverdagen som fint illustrerer tematikken i kapittelet. Rikelig med illustrative diagrammer, punktvise lister og pregnante oppsummeringer av hvert kapittel understreker hovedpoengene i teksten. På tross av forskjeller mellom amerikansk og norsk helsesystem peker boken i hovedsak på allmenngyldige tiltak som må gjøres lokalt i samhandling mellom helsepersonell og ledere. 

Referanselistene inkluderer primært forfatternes egen forskning på feltet og andre amerikanske studier, men jeg savner europeiske kilder. 

Jeg håper denne kloke erfarings- og evidensbaserte boken kan føre til diskusjon om nødvendige organisatoriske prosesser på våre arbeidsplasser, som kan fremme et godt arbeidsmiljø for helsepersonell – og dermed også fremme god behandlingskvalitet og pasienttilfredshet. 

Anbefalte artikler