Rettelse: La de små barn komme til meg

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1209.

I Tidsskriftet nr. 12/2020, s. 1209 skal det stå: Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at over to tredeler av alle fødsler hos førstegangsfødende forløper uten større inngrep eller komplikasjoner, for flergangsfødende er andelen inntil ni av ti.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler