Enkelt og praktisk om allergi og eksem

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bente Krane Kvenshagen

  Sannheten om allergi og eksem

  208 s. Oslo: J.M. Stenersens Forlag, 2020. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-7201-695-0

  Sannheten om allergi og eksem er skrevet av Bente Krane Kvenshagen, barnelege med kompetanse i allergologi. Boken synes mest aktuell for foreldre til barn med allergiske sykdommer og eksem, men også voksne allergikere og helsepersonell med ansvar for denne pasientgruppen kan ha nytte av å lese den.

  Boken består av fire hoveddeler med flere underkapitler. I den første delen skriver forfatteren detaljert om IgE-mediert og cellemediert allergi, men omtaler også tilstander som ikke oppfattes som allergi. Del to omhandler astma med differensialdiagnoser, og del tre symptomer og behandling av atopisk eksem. I del fire beskriver forfatteren hvordan unngå eller bremse utvikling av allergiske sykdommer og oppsummerer med ti hovedpunkter, hvorav daglig oljebad ved tørr hud virker til å være ett av de viktigste.

  Forfatteren er engasjert, bruker et folkelig språk, og boken inneholder mange pasientkasuistikker fra egen praksis. Dette gjør boken lett å lese og forstå, også for lesere uten helsefaglig bakgrunn. Forfatterens egne erfaringer kommer til utrykk gjennom hele boken, men hun er nokså nøye med å angi om innholdet er basert på forskning eller egen erfaring. Noen illustrasjoner kunne vært nyttig, spesielt i avsnittene som omtaler mekanismer og patofysiologi. Mekanismer og symptomer ved kryssallergi kunne også vært mer utførlig beskrevet.

  Noen av avsnittene i boken blir litt overflødige. Dette gjelder spesielt avsnittene hvor forfatteren deler erfaringer fra egen familie, avsnittet om pencillinallergi og CRP sin diagnostiske verdi for å skille bakterielle og virale infeksjoner, og diskusjonen om oljebad ødelegger vaskemaskinen eller fører til tette avløpsrør. Dette, sammen med forfatterens nokså bastante personlige påstander som at få vet hva irritabel tarm er, mens hun selv hevder å vite mye om det, kan svekke tilliten til boken. I tillegg vektlegges daglig oljebad som et viktig tiltak ved tørr hud eller eksem, på tross av at oljebad ikke ble funnet å ha forebyggende effekt ved eksem i en nylig norsk studie publisert i Lancet (1). Noen resultater fra Lancet-studien omtales, men publikasjonen kunne vært med i referanselisten.

  Dette er likevel en bok som pasienter og foreldre kan ha stor nytte av å lese, men leserne bør være bevisste på at boken også inneholder ikke-dokumenterte synspunkter. På tross av begrensningene nevnt over kan også boken være nyttig for helsepersonell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media