God lærebok i alderspsykiatri

Anmeldelser Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Knut Engedal, Marit Tveito, red.

  Alderspsykiatri

  474 s, tab, ill. Tønsberg: Aldring og helse, 2019. Pris NOK 650

  ISBN 978-82-8061-385-1

  Knut Engedal og Marit Tveito har vært redaktører for en lærebok i alderspsykiatri. Redaktørene har selv skrevet mange av kapitlene, men har i tillegg fått bidrag fra 18 medforfattere. Boken er ikke en revidert utgave av Alderspsykiatri i praksis, som kom ut i 2008, men fremstår som en helt ny og mer omfattende lærebok. Målgruppen er både leger og psykologer som arbeider med alderspsykiatri, samt sykehjemsleger og helsepersonell med bachelorgrad som arbeider med eldre. Fastleger og geriatere vil også finne boken nyttig, vil jeg anta.

  Boken er delt inn i syv deler, som hver har flere kapitler. Boken har få illustrasjoner, men en del viktige momenter er satt opp punktvis i rammer. Teksten er også tidvis brutt opp ved at det er brukt korte kasuistikker for å illustrere tema som tas opp. Dette bidrar til å knytte tema nærmere klinisk arbeid. Alle kapitler er belagt med et stort antall referanser.

  Første del omhandler aldring generelt og organisering av norsk alderspsykiatri. I tillegg inneholder denne delen et omfattende kapittel om veiledning. Her er det gitt plass til fagfolk som beskriver konkret hvordan veiledning til kommunen gis ved deres avdelinger, noe som fremstår som et godt pedagogisk grep. De neste to delene er viet utredning samt forebyggende tiltak og behandling. Både legemiddelbehandling, elektrokonvolusiv behandling (ECT), psykoterapi og miljøterapi er viet egne kapitler. Miljøbehandling ved demens kunne vært viet noe mer plass, da atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens ofte er den mest utfordrende delen av alderspsykiatrien. Den mest omfattende delen av boken er naturlig nok viet ulike psykiske lidelser. Her er depresjon, angst og psykose hos eldre beskrevet og ulike behandlingsalternativer belyst. Det fremstår imidlertid som svært helhetlig at bipolar lidelse, personlighetsforstyrrelse og rusmiddelbruk er viet egne kapitler. Delir og demens har sin naturlige plass i denne type lærebok, men det er også viet plass til tema som utredning av demens ved psykisk utviklingshemming. I siste del av boken er det et eget kapittel som omhandler pårørende, med forslag til tiltak som kan forebygge og redusere pårørendebyrde. Boken avsluttes med et omfattende kapittel om juridiske forhold, hvor lovverk knyttet til Psykisk helsevernloven og Pasient- og brukerrettighetsloven drøftes.

  Alderspsykiatri fremstår som en god og gjennomarbeidet lærebok som kan anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media