Varmt anbefalt for legestudenten

Ole Kristian Greiner-Tollersrud Om forfatteren
Artikkel

Tor-Arne Hagve, Jens Petter Berg, red.

Klinisk biokjemi og fysiologi

6. utg. 464 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 729

ISBN 978-82-05-52788-1

Det er en stor utfordring å relatere en stadig større strøm av basale data til underliggende fysiologiske forandringer og med det legge grunnlag for sikker diagnose og behandling. Klinisk biokjemi og fysiologi er først og fremst en innføring i dette temaet og egner seg derfor best for legestudenter og andre i helserelaterte profesjoner med biologiske basalkunnskaper. Den fyller en viktig funksjon i legeutdanningen, da det er vanskelig å finne litteratur med tilsvarende fokus. Boken er skrevet på et lettfattelig norsk. Figurene er i farger, er pedagogiske og lette å forstå. De mange kasuistikkene gjør det mulig for leseren å sette seg inn i legens utfordringer med tolkning av kliniske prøvedata og bestilling av nye analyser. I denne sjette utgaven har alle kapitlene blitt revidert og oppdatert med vekt på å få frem faglige nyvinninger.

Boken har 32 kapitler, hvorav de to første kapitlene tar for seg generelle kliniske laboratorieprosedyrer og statistiske analyser. Boken er først og fremst sentrert rundt blodet og kretsløpet, blant annet blodmarkører, hemostasen, autoimmune sykdommer og hjertet. Også fysiologien til de andre organene og diagnostikk av ulike organrelaterte sykdommer blir beskrevet. Avslutningsvis har man to korte avsnitt om medfødte stoffskiftesykdommer og porfyrisykdommer.

Kapitlene er skrevet av ulike forfattere med ekspertise innen sine respektive felt. Dette gir faglig tyngde, men skaper også en viss variasjon i kapitlenes omfang og detaljrikdom. Leverens og hjernens fysiologi er for eksempel i liten grad beskrevet. Medfødte stoffskiftesykdommer har et lite kapittel, selv om det inngår nesten 1 000 sykdommer i denne gruppen. Et lite avsnitt etter hvert kapittel med anbefalt litteratur for videre studier kunne derfor vært på sin plass. Man kunne også inkludert noen sentrale spørsmål etter hvert kapittel, som en selvtest for studenten.

Min konklusjon er at boken varmt kan anbefales for legestudenter og andre som ønsker en innføring i hvordan basale kunnskaper kan brukes for å utforske sykdomsmekanismer og dermed bidra til riktig diagnose og behandling.

Anbefalte artikler