Satte retningen for fagstyrets neste toårsperiode

Vilde Baugstø, Tor Martin Nilsen Om forfatterne
Artikkel

Historiens andre faglandsråd ble arrangert i september på Sundvolden hotell – med debatter, nytt arbeidsprogram og valg av nytt styre.

NYTT FAGSTYRE: Fra venstre: Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar og leder Cecilie Risøe. Ståle Sagabråten ble valgt som nestleder. John Christian Glent, Siri Tau Ursin og Ingvild Skogen Bauge ble også valgt inn i styret. Foto: Vilde Baugstø

Under landsstyremøtet i 2018, ble det vedtatt å etablere et eget fagstyre i Legeforeningen – og dette organet så dagens lys samme år. Dette styret skal styrke Legeforeningens faglige stemme, samt ivareta og koordinere det fagmedisinske arbeidet i foreningen.

Faglandsrådet skal bestå av representanter fra alle de fagmedisinske foreningene, og det aller første faglandsrådet ble arrangert i september 2018. 

Bedre behandling til psykisk syke

Det sto flere aktuelle saker på agendaen under årets faglandsråd. Blant annet ble det diskutert hvordan man best kan ivareta den somatiske behandlingen hos alvorlig psykisk syke pasienter. Legeforeningens rapport «Bedre psykiatri og rusbehandling» dannet bakteppet for diskusjonen.

– Pasienter med psykiske sykdommer har mange risikofaktorer for å få kroppslig sykdom. Mange lever isolert og tilbaketrukket med lite fysisk aktivitet, noen har problemer med overvekt og usunt kosthold, og en betydelig andel røyker eller bruker andre rusmidler, sa Ståle Sagabråten, fastlege og spesialist i allmennmedisin, som innledning til faglandsrådets første temabolk.

Professor Anne Høye fra Universitetet i Tromsø, holdt det første innlegget. Hun ga forsamlingen en grundig introduksjon i omfang og årsaker til økt dødelighet blant pasienter med psykiske lidelser. Personer med psykiske sykdommer som schizofreni dør langt tidligere enn befolkningen ellers, og i all hovedsak av kroppslig sykdom som kan behandles; hjerte- og karsykdom, kreft og lungesykdommer.

Høye ble etterfulgt av Ulrik Malt, leder for Norsk psykiatrisk forening, og Kåre Birkeland, leder av Norsk indremedisinsk forening. Malt understreket at forståelsen for at «kropp og sjel» er to sider av samme sak måtte økes både hos befolkningen og politikerne.

– Alvorlige psykiske lidelser omfatter hele kroppen, ikke bare hjernen. Mangel på leger ved psykiatriske poliklinikker er et alvorlig problem, og fokus er ofte på det «sjelelige» uten at man i praksis tar tilstrekkelig hensyn til at mennesker også har en kropp, sa Malt.

Vedtok resolusjon

I etterkant av debatten vedtok faglandsrådet en resolusjon for bedre behandlingstilbud til denne utsatte pasientgruppen. I resolusjonen heter det blant annet:

Legeforeningen vil intensivere arbeidet for at pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblematikk får bedre oppfølging av sin kroppslige helse. Dette er pasienter som gjerne trenger tid for å gjøre seg forstått, som presenterer uklare symptomer som kan være somatikk eller psykiatri eller begge deler. Vi oppfordrer helseministeren til å samarbeide med oss om å innrette helsetjenesten på en slik måte at helhetsperspektivet ivaretas i alle deler av helsetjenesten. Pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblematikk må få like god forebygging og oppfølging av, og behandling for alle sine helseplager som den øvrige befolkningen.

Nytt arbeidsprogram

Også arbeidsprogrammet for 2019 til 2021 ble vedtatt under faglandsrådet. Programmets formål er å gi en retning for arbeidet i den kommende fagstyreperioden.

I programmet heter det blant annet at fagstyret skal bygge arenaer for eksternt samarbeid og klinikkinvolvering, styrke fagaksens organisatoriske arbeid, følge opp ny spesialistutdanning, sikre fagets plass i ledelse og jobbe for bedre e-helse.

Under punktet om å følge opp ny spesialistutdanning, heter det at fagstyret skal «bidra til at spesialitetskomiteene kan arbeide for en god spesialistutdanning av høy kvalitet, samt arbeide for at det avsettes mer tid til veiledning og fordypning for leger i spesialisering og for veiledere. Slik kan læringsmålene i faglig kompetansemoduler og intensjonen om mer og bedre veiledning oppfylles».

Sikre fagets plass i ledelse

I arbeidsprogrammet kommer det også tydelig frem hvorfor det det er viktig å sikre fagets plass i ledelse: «Det er godt dokumentert at legeledelse er det beste utgangspunktet for bedre resultater i helsevirksomheter. Fagstyret skal arbeide for at ledelsesbeslutninger tas på et solid faglig grunnlag, at ledelse oppleves som attraktivt av leger og at leger utvikles til gode ledere,» heter det i programmet.

Innenfor e-helse har fagstyret vedtatt at de skal arbeide for at nye, digitale løsninger blir reelle verktøy i klinisk arbeid og bidrar til en bedre og mer effektiv helsetjeneste samt bedre samhandling.

De vil også jobbe for at video som kommunikasjonsløsning innarbeides der det er et godt og anvendelig verktøy i pasientbehandlingen og i møte mellom helsetjenestens fagaktører.

Fagstyrets arbeidsprogram ble vedtatt uten innvendinger fra salen.

Valg av nytt styre

Under dag to av faglandsrådet var det duket for valg av nytt fagstyre. Det ble raskt klart at Cecilie Risøe ble gjenvalgt som leder. Dagen før ble Risøe innstilt som valgkomiteens forslag til leder. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Cecilie Risøe er kardiolog og representerer Norsk Cardiologisk Selskap. Hun har vært leder av fagstyret siden det ble opprettet i 2018.

– Tusen takk til dere alle sammen. Jeg setter stor pris på å få fornyet tillit, sa den gjenvalgte lederen fra scenen.

Hun utdypet:

– Jeg har hatt et veldig kompetent styre å jobbe sammen med. Hvert eneste styremedlem har bidratt vesentlig i arbeidet, og vi har kommet ganske langt i løpet av ett år. Organisasjonsbygging tar tid, noe som var én av grunnene til at jeg ville ta gjenvalg. Vi har fått en så god flyt, og jeg ville gjerne se prosessen komme litt mer i havn, sa Risøe og understreket samtidig at om to år, så må noen andre ta over stafettpinnen som leder.

Ståle Sagabråten, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Nesbyen legesenter, ble valgt ved akklamasjon til nestleder.

Det nye fagstyret får følgende sammensetning:

Leder: Cecilie Risøe

Nestleder: Ståle Sagabråten

Styrerepresentanter:
Marte Kvittum Tangen, allmennmedisin
Thea Falkenberg Mikkelsen, kirurgiske fag
John Christian Glent, kirurgiske fag
Tom Sundar, grupperettede fag
Siri Tau Ursin, med. Servicefag
Asbjørg Stray-Pedersen, med. Servicefag
Ingvild Skogen Bauge, psyk. fag

Anbefalte artikler