Rettelse: Notis om alkoholforbud i USA

Julie Didriksen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0976.

I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 860 skal den nest siste setningen i ingressen være: Selv om et av resultatene var at annen kriminalitet, for eksempel smugling, eksploderte, førte det også til at alkoholinntaket sank.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler