Velskrevet innføring i statistikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gunnar G. Løvås

  Statistikk for universiteter og høgskoler

  4. utg. 584 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 669

  ISBN 978-82-15-03104-0

  Denne læreboken retter seg mot brukere av statistikk innen en rekke fagfelt. Forfatteren nevner for eksempel økonomi, ingeniørfag, fiskerifag og farmasi. Boken forutsetter ingen forkunnskaper i statistikk. Den dekker i hovedsak beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning, estimering og hypotesetesting, og statistisk analyse. Her beskrives også hvordan aktuelle beregninger kan gjøres i Excel, Minitab, SPSS og R.

  Boken inneholder mange gode eksempler fra hverdagslivet og fra forskjellige fagfelt. Løvås tar med i teksten bare så mye matematikk som han mener trengs for å gi en god forståelse av stoffet. Tunge matematiske utledninger og «skremmende formler» (forfatterens egne ord!) er i stor grad utelatt eller flyttet til sist i boken. Forfatteren har etter mitt syn lykkes godt i denne balansegangen med tanke på målgruppen. Boken bærer preg av at forfatteren har solid kompetanse i statistikk: Han har lykkes i å beskrive kompliserte emner på en lettfattelig måte uten å miste presisjonsnivået. Hvert kapittel avsluttes med en rekke oppgaver, noe som bidrar til å gjøre boken velegnet som lærebok.

  Stoffet presenteres på en lettfattelig måte med god flyt i språket. Løvås har lykkes godt med å bruke norske fagtermer der dette er mulig. Boken er meget godt egnet for innføringskurs i anvendt statistikk på høgskole- og universitetsnivå, for eksempel innen de nevnte fagfeltene.

  Første utgave av Statistikk for universiteter og høgskoler kom i 1999. Nytt i fjerde utgave er blant annet at programvaren R er tatt med i beskrivelsene av programvare, og at den inneholder et eget kapittel om «big data» og digitalisering.

  Dette er ikke en lærebok i medisinsk statistikk, men det har heller ikke vært forfatterens mål. En lærebok i medisinsk statistikk burde i tillegg beskrevet noen metoder som er spesielt mye brukt innen medisinsk forskning: randomiserte kontrollerte forsøk, kasus-kontroll-studier og logistisk regresjon. Disse er i liten eller ingen grad dekket i boken. Men boken er særdeles velskrevet og morsom å lese, og den gir god innsikt i sannsynlighetsregning og statistikk generelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media