Stian Lydersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stian Lydersen

Lise Husby Høvik, Kari Hanne Gjeilo, Stian Lydersen, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad
25.05.2020
Peripheral venous catheters are used frequently in Norwegian hospitals to administer intravenous fluids, drugs and blood products ( 1 ). In Norway, no record is kept of the number of patients who...
Lise Husby Høvik, Kari Hanne Gjeilo, Stian Lydersen, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad
22.05.2020
Perifere venekatetre er hyppig i bruk ved norske sykehus for å administrere intravenøse væsker, medikamenter og blodprodukter ( 1 ). I Norge registreres det ikke hvor mange pasienter som får et...
Stian Lydersen
30.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences in background variables between the groups before treatment. But sometimes it can be sensible to adjust for some pre-defined...
Stian Lydersen
16.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences between the groups before treatment. Still, some researchers choose to significance test for possible differences in...
Stian Lydersen
30.03.2020
To observatører, for eksempel to radiologer som vurderer samme røntgenbilde, vil ikke alltid konkludere likt. Og samme radiolog vil ikke nødvendigvis komme til samme konklusjon om han vurderer samme...
Stian Lydersen
26.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være systematiske forskjeller i bakgrunnsvariabler mellom behandlingsgruppene. Enkelte ganger kan det likevel være fornuftig å justere for noen...
Stian Lydersen
09.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være noen systematiske forskjeller mellom gruppene før behandling. Noen velger imidlertid å signifikansteste for eventuelle forskjeller i...
Stian Lydersen
18.02.2020
How do we quantify the results of a study? Is the effect measured on the original scale or a standardised effect size most relevant? Reindal and colleagues ( 1 ) studied age for onset of independent...
Stian Lydersen
17.02.2020
Hvordan tallfester vi resultatet av en studie? Er det effekten målt på originalskalaen eller en standardisert effektstørrelse som er mest relevant? Reindal og medarbeidere ( 1 ) studerte alderen til...
Stian Lydersen
24.02.2020
I hvilke sammenhenger kan det være relevant å rapportere p-verdier? Mange vil være enige om at p-verdier rapporteres i for mange sammenhenger i den medisinske faglitteraturen ( 1 ). Både som...
Stian Lydersen
09.12.2019
En sentral studiedesign i medisinsk forskning kalles på engelsk case–control study. På norsk blir det kasus–kontroll-studie. Kasus–kontroll-studier er tema i spalten Medisin og tall i dette nummeret...
Stian Lydersen
09.12.2019
Hvis man vil undersøke om det er en sammenheng mellom en eksponering og en bestemt sykdom, kan man sammenlikne andelen syke i en gruppe som er eksponert, med andelen syke i en gruppe som ikke er...
Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland, Petter Laake
07.10.2019
Fishers eksakte test er det tradisjonelle alternativet for å undersøke sammenheng mellom to variabler i en krysstabell dersom utvalget er lite. Vi anser imidlertid eksakte ubetingede tester som...
Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland, Petter Laake
23.09.2019
Et enkelt eksperiment med te og melk kan ha inspirert den britiske statistikeren Ronald Aylmer Fisher (1890–1962) til å lage en av verdens mest kjente statistiske tester. En gruppe menn og kvinner er...
Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland, Petter Laake
09.09.2019
En vanlig statistisk problemstilling er å undersøke om det er en sammenheng mellom to variabler i en krysstabell (2×2-tabell). I den første av tre artikler om dette temaet...
Stian Lydersen
23.05.2019
In a longitudinal study, data on one or more time points may be missing for some participants. ‘Last observation carried forward’ is a simple method for imputing missing values, but it has serious...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
08.05.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7. I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (...
Stian Lydersen
23.05.2019
I en longitudinell studie kan det mangle data på ett eller flere tidspunkt for noen av deltakerne. Fremskrivning fra siste observasjon (LOCF) er en enkel metode for å fylle ut manglende verdier, men...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
30.04.2019
Cerebral palsy is a collective designation for a group of conditions caused by a brain injury that occurs during pregnancy or in the course of the two first years of life ( 1 ). Each year, 2–3...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
24.04.2019
Cerebral parese er en samlebetegnelse på en gruppe tilstander som skyldes en hjerneskade som oppstår under svangerskapet eller i løpet av de to første leveårene ( 1 ). Hvert år får 2–3 barn per 1 000...