Stian Lydersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stian Lydersen

Stian Lydersen, Birgitte Freiesleben de Blasio
14.12.2020
Hvor stor andel av befolkningen må være immun, gjennom vaksinasjon eller naturlig infeksjon, for å oppnå flokkimmunitet, slik at befolkningen er beskyttet mot spredning av en smittsom sykdom som...
Stian Lydersen, Eirik Skogvoll
23.11.2020
Krysstabell er et godt norsk ord for den engelske termen contingency table . Illustrasjon: Tidsskriftet En kategorisk variabel er en variabel som bare kan anta et endelig antall verdier. Eksempler er...
Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland
23.11.2020
Det finnes to versjoner av t-testen for sammenlikning mellom to grupper. Students t-test er mest brukt, og den forutsetter at den underliggende variansen er lik i de to gruppene. En alternativ...
Stian Lydersen
09.11.2020
Korrelasjonskoeffisienten er et mye brukt mål på sammenheng mellom to variabler. Men ikke alle er klar over at den er et relativt mål som avhenger av hvor homogent datamaterialet er. La oss se på et...
Stian Lydersen
31.08.2020
Many studies include ordinal data, such as the integers from 1 to 4. Can the mean or median be a relevant summary measure for such data? Ordinal scales, often called Likert scales, are frequently...
Stian Lydersen
28.08.2020
I mange studier inngår ordinale data, for eksempel heltallene fra 1 til 4. Kan det være meningsfylt å oppsummere slike data ved bruk av gjennomsnitt eller median? Ordinale skalaer, ofte kalt Likert-...
Stian Lydersen, Eva Skovlund
17.08.2020
Enkelte statistiske metoder, som for eksempel t-test, forutsetter at dataene er tilnærmet normalfordelt. Hvordan kan man sjekke om denne forutsetningen holder? La oss se på et eksempel: I en artikkel...
Stian Lydersen
15.06.2020
Mean and standard deviation are frequently used measures of central tendency and variability in data from scale variables. If data are not normally distributed, some researchers prefer reporting...
Lise Husby Høvik, Kari Hanne Gjeilo, Stian Lydersen, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad
25.05.2020
Peripheral venous catheters are used frequently in Norwegian hospitals to administer intravenous fluids, drugs and blood products ( 1 ). In Norway, no record is kept of the number of patients who...
Stian Lydersen
11.06.2020
Gjennomsnitt og standardavvik er mye brukte mål på sentraltendens og variasjon i data fra skalavariabler. Dersom dataene ikke er normalfordelt, vil enkelte foretrekke å oppgi median...
Lise Husby Høvik, Kari Hanne Gjeilo, Stian Lydersen, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad
22.05.2020
Perifere venekatetre er hyppig i bruk ved norske sykehus for å administrere intravenøse væsker, medikamenter og blodprodukter ( 1 ). I Norge registreres det ikke hvor mange pasienter som får et...
Stian Lydersen
30.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences in background variables between the groups before treatment. But sometimes it can be sensible to adjust for some pre-defined...
Stian Lydersen
16.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences between the groups before treatment. Still, some researchers choose to significance test for possible differences in...
Stian Lydersen
30.03.2020
To observatører, for eksempel to radiologer som vurderer samme røntgenbilde, vil ikke alltid konkludere likt. Og samme radiolog vil ikke nødvendigvis komme til samme konklusjon om han vurderer samme...
Stian Lydersen
26.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være systematiske forskjeller i bakgrunnsvariabler mellom behandlingsgruppene. Enkelte ganger kan det likevel være fornuftig å justere for noen...
Stian Lydersen
09.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være noen systematiske forskjeller mellom gruppene før behandling. Noen velger imidlertid å signifikansteste for eventuelle forskjeller i...
Stian Lydersen
18.02.2020
How do we quantify the results of a study? Is the effect measured on the original scale or a standardised effect size most relevant? Reindal and colleagues ( 1 ) studied age for onset of independent...
Stian Lydersen
17.02.2020
Hvordan tallfester vi resultatet av en studie? Er det effekten målt på originalskalaen eller en standardisert effektstørrelse som er mest relevant? Reindal og medarbeidere ( 1 ) studerte alderen til...
Stian Lydersen
24.02.2020
I hvilke sammenhenger kan det være relevant å rapportere p-verdier? Mange vil være enige om at p-verdier rapporteres i for mange sammenhenger i den medisinske faglitteraturen ( 1 ). Både som...
Stian Lydersen
09.12.2019
En sentral studiedesign i medisinsk forskning kalles på engelsk case–control study. På norsk blir det kasus–kontroll-studie. Kasus–kontroll-studier er tema i spalten Medisin og tall i dette nummeret...