Stian Lydersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stian Lydersen

Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland, Petter Laake
07.10.2019
Fishers eksakte test er det tradisjonelle alternativet for å undersøke sammenheng mellom to variabler i en krysstabell dersom utvalget er lite. Vi anser imidlertid eksakte ubetingede tester som...
Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland, Petter Laake
23.09.2019
Et enkelt eksperiment med te og melk kan ha inspirert den britiske statistikeren Ronald Aylmer Fisher (1890–1962) til å lage en av verdens mest kjente statistiske tester. En gruppe menn og kvinner er...
Stian Lydersen, Morten Wang Fagerland, Petter Laake
09.09.2019
En vanlig statistisk problemstilling er å undersøke om det er en sammenheng mellom to variabler i en krysstabell (2×2-tabell). I den første av tre artikler om dette temaet...
Stian Lydersen
23.05.2019
In a longitudinal study, data on one or more time points may be missing for some participants. ‘Last observation carried forward’ is a simple method for imputing missing values, but it has serious...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
08.05.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7. I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (...
Stian Lydersen
23.05.2019
I en longitudinell studie kan det mangle data på ett eller flere tidspunkt for noen av deltakerne. Fremskrivning fra siste observasjon (LOCF) er en enkel metode for å fylle ut manglende verdier, men...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
30.04.2019
Cerebral palsy is a collective designation for a group of conditions caused by a brain injury that occurs during pregnancy or in the course of the two first years of life ( 1 ). Each year, 2–3...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
24.04.2019
Cerebral parese er en samlebetegnelse på en gruppe tilstander som skyldes en hjerneskade som oppstår under svangerskapet eller i løpet av de to første leveårene ( 1 ). Hvert år får 2–3 barn per 1 000...
Stian Lydersen
28.01.2019
Some journals, and some reviewers, request a calculation of statistical power based on the observed effect size after a study has been carried out. This is fundamentally flawed. Statistical power is...
Stian Lydersen
08.02.2019
I datasett vil enkelte verdier kunne mangle. Data kan mangle helt tilfeldig, betinget tilfeldig eller ikke-tilfeldig. Dette bør gjenspeiles i de norske betegnelsene oversatt fra engelsk. Som...
Stian Lydersen
07.02.2019
I de fleste medisinske studier vil det være «huller» i datasettet, slik at data mangler helt eller delvis for noen av personene. Dette medfører redusert statistisk styrke. Men det største problemet...
Stian Lydersen
28.01.2019
Enkelte tidsskrift og enkelte fagfeller etterlyser beregning av statistisk styrke med den observerte effektstørrelsen etter at en studie er gjennomført. Dette er fundamentalt feil. Statistisk styrke...
Stian Lydersen
14.01.2019
Gunnar G. Løvås Statistikk for universiteter og høgskoler 4. utg. 584 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 669 ISBN 978-82-15-03104-0 Denne læreboken retter seg mot brukere av...
Eva Skovlund, Stian Lydersen
20.11.2018
I mange randomiserte forsøk måler man en verdi både før behandling og ved oppfølging. Det er flere måter å analysere slike data på. I en randomisert studie ble effekten av en lav dose klonidin på...
Stian Lydersen
27.09.2018
Når en diagnostisk test kun skiller mellom negativt og positivt resultat, kvantifiseres testens egenskaper med dens sensitivitet og spesifisitet. For en diagnostisk test på en kontinuerlig skala,...
Stian Lydersen
24.09.2018
When comparing two groups, the groups are usually planned to be equally large. But moderate imbalance need not cause a notable reduction in statistical power. And in some settings, imbalance can give...
Stian Lydersen
17.09.2018
Når man skal sammenligne to grupper, planlegger man ofte å inkludere to som er like store. Men en moderat ubalanse behøver ikke bety nevneverdig redusert statistisk styrke. Og i visse sammenhenger...
Stian Lydersen
17.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.0962 I Tidsskriftet nr. 5/2018 s. 467 første spalte, tredje avsnitt skal det stå 55 istedenfor 45 to steder: 22 + 16 + 5 + 8 + 4 = 55 barn, dvs. en...
Stian Lydersen
19.03.2018
To klinikere vil ikke alltid konkludere likt om hvorvidt en pasient har en diagnose. Cohens kappa er et mye brukt enkeltmål på samsvar. Men det kan være nyttig å skille mellom positivt samsvar og...
Stian Lydersen
05.03.2018
To leger vil ikke alltid konkludere likt når de vurderer en pasient. Cohens kappa er et mye brukt statistisk mål på samsvar. En tidligere artikkel i spalten Medisin og tall...