Rettelse: Ser inn i fremtiden

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1650–2.

I Tidsskriftet nr. 17/2018 på s. 1652 skal det stå: Ved Sykehuset Innlandet jobbes det med prosjekter innenfor behandling av depresjon hos eldre samt trening på elektrokonvulsiv terapi (ECT) ved bruk av VR-teknologi.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler