Helhetlig kunnskap om demensomsorg

Tora M. Zimmer Stensvold Om forfatteren
Artikkel

Knut Engedal, Per Kristian Haugen, red.

Demens

Sykdommer, diagnostikk og behandling. 398 s, tab, ill. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, 2018. Pris NOK 480

ISBN 978-82-8061-339-4

Dette er en lærebok skrevet for helsepersonell, psykologer og leger, men som er til nytte og motivasjon for alle som jobber med personer med demens. Innholdet bygger på den femte utgaven av læreboken Demens – Fakta og utfordringer fra 2009, men er revidert og oppdatert med en bredere faglig og praksisnær tilnærming. Engedal og Haugen, nestorer innen fagområdet, er redaktører med bakgrunn fra klinisk pasientarbeid, forskning og formidling av kunnskap. Medforfatterne har solid faglig forankring og spisskompetanse. Boken vil bidra til en faglig god demensomsorg gjennom hele sykdomsforløpet.

Boken har 7 deler med til sammen 22 kapitler. Teksten er forståelig skrevet, forkortelser er angitt. Tekstbokser med kliniske eksempler gir motivasjon til faglig fordypning. Eksemplene er gode og illustrerende til teksten, og egner seg også godt i faglige diskusjoner både kollegialt og på tvers av yrkesgruppene i demensomsorgen. Andre tekstbokser inneholder oppsummering og tabeller eller figurer med stikkord som gir god oversikt og hjelper leseren å fange viktig kunnskap. Del 1 og 2 gir en grundig gjennomgang av symptomene og de ulike årsaker til demens. Her legges størst vekt på de mest vanlige årsakene, og frontotemporal demens utdypes også. Delirium og depresjon hos eldre gjennomgås, og del 5 omhandler nevropsykiatriske symptomer ved demens med en strukturert tilnærming til ulike symptomgrupper og bruk av kartleggingsskjemaer. Betydningen av kompetanse i en personsentrert omsorg fremheves, og det gis konkrete råd for ikke-medikamentell håndtering av utfordrende atferd. Organisering og ledelse i kommunene påpekes som viktige faktorer for implementering og endringsarbeid. Miljøtiltak med forslag til forbedring og pårørendes situasjon er gitt egne kapitler, og sammen har dette betydning for den helhetlige kvalitet på omsorg vi sammen klarer å gi.

Videre er boken et nyttig og konkret hjelpemiddel for fastlegene under utredning, vurdering og oppfølging av behandling, og for sykehjemsleger og helsepersonell som står tett på demensomsorgen i det daglige sammen med de pårørende. Spesialisthelsetjenesten har en rådgivende rolle til kommunene og kompetansen må finnes der for det.

Anbefalte artikler