Bruk av iPad økte oppslutningen om tarmkreftscreening

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av iPad som beslutningsstøtte førte til dobling av andelen som gjennomførte tarmkreftscreening.

Illustrasjonsfoto: Daniela Jovanovska-Hristovska / iStock

Mer enn en tredel av pasientene som faller inn under inklusjonskriteriene for tarmkreftscreening i USA, avstår fra undersøkelsen. Dette gjelder særlig personer med lav inntekt og de med redusert evne til å motta, forstå og bearbeide helseinformasjon.

En studie som nylig er publisert i Annals of Internal Medicine, viser at flere lar seg undersøke dersom en applikasjon på iPad brukes tidlig i prosessen (1).

I studien ble 450 pasienter over 50 år under en konsultasjon i primærhelsetjenesten randomisert til enten å bruke en applikasjon på iPad eller snakke videre med sin lege. Over halvparten av pasientene ble ansett å ha lav inntekt og 37 % lav helsekyndighet, definert som redusert evne til å motta, forstå og bearbeide helseinformasjon. iPad-gruppen fikk informasjon om tarmkreft og ulike screeningmuligheter og kunne selv velge hvilken screeningmetode de ville gjennom. Deretter ble screeningen bestilt. I etterkant fikk de automatisk genererte tekstmeldinger om tidspunkt for testen. Etter 24 uker hadde 30 % i iPad-gruppen gjennomført screening, mot 15 % i kontrollgruppen (oddsratio 2,5; 95 % KI 1,6–4,0).

– Denne studien er interessant fordi den tar i bruk moderne teknologi som beslutningsstøtte i valg av screeningmetode for tarmkreft, sier Øyvind Holme, som er leder av tarmscreeningseksjonen ved Kreftregisteret.

– Kun informasjon er sannsynligvis ikke tilstrekkelig, men må kombineres med mulighet for å bestille time til screening, slik deltagerne kunne gjøre i denne studien, sier han.

– En svakhet ved studien er at innholdet i beslutningsstøtten ikke er gjort tilgjengelig for leseren. Det er derfor vanskelig å vurdere om opplegget egner seg for norske forhold, sier Holme.

Anbefalte artikler