()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med alvorlig aortastenose har økt overlevelse, symptomlindring og bedret livskvalitet etter vellykket kirurgisk klaffeutskifting.

  Andreas Auensen. Foto: Øystein Horgmo
  Andreas Auensen. Foto: Øystein Horgmo

  I min avhandling undersøkte jeg overlevelse, symptomlindring og livskvalitet hos pasienter med alvorlig aortastenose henvist til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i perioden 2010–2013. I studien, som hadde prospektivt longitudinelt design, ble det undersøkt observasjonelle data for 351 pasienter henvist til operasjon og 91 pasienter henvist til konservativ medisinsk behandling. Det ble registrert kardiovaskulære hendelser som medførte sykehusinnleggelse i det første året etter inklusjon i studien. Øvrige kliniske data ble samlet inn ved inklusjon og ved ettårskontroll. I tillegg ble treårsmortalitet undersøkt.

  Kirurgisk klaffeutskifting ga signifikant bedret overlevelse, symptomlindring (bedret NYHA-klasse og CCS-klasse) og livskvalitet (SF-36 og EQ-5D). Det ga også signifikant flere behandlingskrevende infeksjoner og gjeninnleggelser i løpet av det første året etter inngrepet, sammenliknet med dem som ble behandlet konservativt, til tross for mer multisykdom hos de konservativt behandlede deltakerne i studien.

  Det er viktig å vurdere kirurgisk behandling også hos pasienter som av ulike grunner har blitt henvist til konservativ behandling, ettersom resultatene for overlevelse, symptomlindring og livskvalitet var vesentlig verre hos denne pasientgruppen. Kunnskap om åpen kirurgisk klaffeutskifting er viktig når nye behandlingsmetoder etablerer seg som foretrukket behandling hos stadig flere pasienter.

  Disputas

  Andreas Auensen disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo den 1.2.2018. Tittelen på avhandlingen er Prognostic factors and outcomes in patients with severe aortic stenosis referred for evaluation of possible surgical aortic valve replacement.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media