Kort tverrfaglig oppfølging virker ikke

Dag Brekke Om forfatteren
Artikkel

Blant langtidssykmeldte var det færre som returnerte til jobb og flere som ble uføretrygdet når de hadde fått tverrfaglig éndagsoppfølging og vurdering.

Foto: privat

Regjeringens satsning «Raskere tilbake til arbeid» i 2007 inkluderte en tverrfaglig poliklinikk i Østfold hvor fastleger kunne henvise langtidssykmeldte arbeidstagere. Et tverrfaglig vurderingsteam bestående av en medisinsk spesialist, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom ble satt til å gjøre kliniske vurderinger, gi instruksjoner og behandling til de henviste pasientene i løpet av én arbeidsdag (brief intervention). I mitt doktorgradsprosjekt ble 420 fortløpende registrerte pasienter på poliklinikken sammenlignet med en paret kontrollgruppe som fikk vanlig oppfølging i helsevesenet. Arbeidstilknytningen ble hentet fra Navs registreringer. En gruppe pasienter, utvalgt etter kliniske vurderinger, fikk fire ukers tverrfaglig oppfølging i institusjon eller poliklinikk i tillegg til éndagsoppfølgingen.

Etter tre års oppfølging var hovedfunnet at det var færre som hadde returnert til arbeid og flere som hadde fått innvilget uførepensjon i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen. Analysene identifiserte en høyrisikogruppe som hadde falt utenfor Navs oppfølging.

Noen få randomiserte studier med lignende intervensjoner har gitt tilsvarende lite oppmuntrende resultater. Langvarige intervensjonstiltak i nært samarbeid med arbeidslivet har bedre og mer varig effekt. Dette bør følges opp nærmere. Kortvarige intervensjoner fungerer ikke.

Disputas

Dag Brekke disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 18.12.2017. Avhandlingens tittel er Evaluations of the project ‘Rapid Return to Work’. A controlled cohort study and three-year follow up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders.

Anbefalte artikler