Kan warfarin hemme kreftutvikling?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Warfarin kan hemme kreftutvikling i mus. Også hos mennesker er det en mulig sammenheng mellom warfarinbruk og lavere kreftforekomst.

  Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen
  Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen

  Reseptortyrosinkinasen AXL er overuttrykt i mange kreftformer og er korrelert med dårlig prognose. AXL aktiveres av GAS6, et vitamin-K-avhengig protein. AXL-aktivering vil derfor hemmes av vitamin K-antagonisten warfarin.

  Dette doktorgradsarbeidet er en del av en studie der vi undersøkte warfarins evne til å hemme utviklingen av pancreaskreft i dyremodeller. Vi observerte redusert utvikling av kreftsykdommen hos warfarinbehandlede mus sammenlignet med kontrollmus behandlet med gemcitabin. Vi så både redusert vekst av primærtumor og en reduksjon i metastaser.

  Funnene fra dyreforsøkene reiste spørsmålet om bruken av warfarin kunne påvirke kreftforekomsten hos mennesker. Folkeregisterdata fra 1,2 millioner nordmenn ble koblet sammen med data fra Kreftregisteret og Reseptregisteret. Vi sammenlignet kreftforekomsten hos warfarinbrukere med ikke-brukere. Funnene i registerstudien antydet en potensiell sammenheng mellom warfarinbruk og redusert kreftforekomst. Dette gjelder alle kreftformer samlet, og også mange enkeltkreftformer, inkludert lunge-, bryst- og prostatakreft.

  Funnene fra dette arbeidet reiser spørsmålet om et veletablert blodfortynnende medikament kan ha en mulig kreftbeskyttende effekt. Dette er særlig relevant i en tid der man i økende grad går bort fra warfarinbehandling til fordel for nyere antikoagulantia.

  Disputas

  Gry Sandvik Haaland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 17.11.2017. Tittelen på avhandlingen er Investigations of the cancer therapeutic and protective effects of warfarin-mediated inhibition of the receptor tyrosine kinase AXL.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media