Biomarkører og tumors mikromiljø

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lars A. Akslen, Randolph S. Watnickred.

  Biomarkers of the tumor microenvironment

  Basic studies and principle applications. 534 s, tab, ill. Cham: Springer, 2017. Pris EUR 135

  ISBN 978-3-319-39145-8

  Denne boken gir en oversikt over ulike aspekter av kreftens mikromiljø, hvordan dette reguleres og således påvirker svulsters vekst og atferd. Hovedmålgruppen oppgis å være kreftforskere innen patologifaget, men også andre fagdisipliner innen kreftforskning, spesielt der man bruker morfologiske teknikker og modeller for å studere interaksjon mellom ulike celletyper i svulster.

  Boken er redigert av to eksperter innen tematikken og utgående fra sterke fagmiljøer i Bergen og Boston. Bidragsytere er også hentet fra en rekke andre sterke fagmiljøer, inkludert Trondheim og Oslo.

  Selve boken er innbundet og trykt på solid papir. Tekstene er lesverdige, og kvaliteten på illustrasjonene er gjennomført bra, noe som gir et godt helhetsinntrykk. Flere kapitler inneholder tabellarisk oppsummert informasjon. Antallet referanser er gjennomgående høyt, og enkelte kapitler har lister over brukte forkortelser i innledningen.

  Innholdet er delt i to, hvor man i første del på 15 kapitler omtaler basale mekanismer og biomarkører. I del 2 omtaler man organrelaterte biomarkørstudier i syv kapitler, i hovedsak relatert til kjernetemaer som bryst, prostata, gliom og melanom. Ett kapittel omhandler bruk av MR-undersøkelse som verktøy for å måle tumoraktivitet. Først i siste kapittel 22 får man en oversikt over biomarkører brukt i kliniske studier og til målrettet terapi.

  Et forord er skrevet av redaktørene og en kort prolog av Rob Weinberg. Deretter trekkes leseren raskt inn i kreftsykdommens biologiske underverden, hvor man i narrative kapitler detaljert omtaler nåværende forståelse og forskningsfront innen interaksjoner mellom svulsten, dens ulike faktorer og omliggende celler. Epiteliale interaksjoner, betydning av plater, fettvev og stroma beskrives. Immunforsvar, immunceller og inflammasjon omtales. Nye translasjonsaspekter og mekanismer presenteres i sammenheng med biologisk forståelse og nye behandlingsveier. Komplementerende forståelse av genetisk uttrykk og variasjoner med mikromiljøets innflytelse fremheves med rette flere steder.

  Fra et klinisk ståsted kunne man kanskje ønsket seg noen introduserende kapitler om biomarkører og translasjonsforskning generelt. Problematisering rundt antallet «lovende» biomarkører og det begrensede antallet i klinisk bruk kunne blitt tydeligere belyst. Man kunne kanskje også presentert korte oversikter over de vanligste teknikkene som blir brukt innen biomarkørforskningen. Spesielt for de som er på vei inn i forskningen og fagfeltet, vil jeg tro at dette ville vært nyttig. Dette er likevel ikke kritikk av nåværende utgave, men heller et forslag til senere revideringer.

  Jeg anbefaler boken varmt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media