Cohens kappa – et mål på samsvar mellom observatører

Stian Lydersen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.0962

I Tidsskriftet nr. 5/2018 s. 467 første spalte, tredje avsnitt skal det stå 55 istedenfor 45 to steder:

22 + 16 + 5 + 8 + 4 = 55 barn, dvs. en andel på po = 55 / 79 = 0,70

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler