Grundig og dekkende dansk lærebok i psykiatri

Ragnar Nesvåg Om forfatteren
Artikkel

Erik Simonsen, Bo Møhlred.

Grundbog i psykiatri

2. utg. 1 069 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2017. Pris DKK 650

ISBN 978-87-412-6219-2

Psykiatri er et omfangsrikt fag, og den nye utgaven av Grundbog i psykiatri dekker det meste, fra nevrobiologi og psykofarmakologi til sykdomsklassifikasjoner og grunnleggende psykodynamiske begreper. Den retter seg mot alle med interesse for faget, men er nok i hovedsak beregnet på leger som er eller skal bli spesialister i psykiatri.

Det er seks hoveddeler, som omhandler grunnleggende nevrobiologi og utviklingspsykologi, undersøkelse og diagnostikk, sykdomsgruppene, behandlingsmetoder, spesielle pasientgrupper og psykiatri i et samfunnsmedisinsk perspektiv. Totalt er det 48 kapitler og to vedlegg om psykopatologiske grunnbegreper og klassifikasjonssystemet ICD-10 samt et omfattende register over bidragsytere, stikkord og navn. Det er ulike forfattere for hvert kapittel, og selv om det innebærer noe overlappende beskrivelser, fremstår boken som enhetlig i form og innhold.

De siste tiårene har den biopsykososiale modellen vært dominerende for å forstå psykiske lidelser, også her i landet, og utøvere i faget må ta hensyn til biologiske aspekter, psykologiske mekanismer og sosiokulturelle årsaksfaktorer i utredning og behandling. I omtalen av de enkelte sykdomsgruppene gås det systematisk gjennom forekomst, årsaksforhold, klinisk bilde og ulike teorier for å forstå og behandle sykdommene. Teksten brekkes opp med oppsummerende tabeller, og korte kliniske vignetter gir gode beskrivelser av typiske sykdomsbilder. I beskrivelsen inngår både tradisjonelle psykodynamiske forklaringsmodeller og nyere kunnskap om nevrobiologi samt kognitiv atferdsteori. Her kunne det vært en mer utdypende diskusjon av den spagaten faget står i som en medisinsk disiplin uten objektivt målbare kriterier for sine sykdomskategorier og der hermeneutisk fortolkning av kliniske fenomener har vært toneangivende for både utdanning i og utøvelse av faget. Nyere forskningsfunn fra hjerneorganiske og genetiske studier har vist at sykdommene har klare avtrykk i biologien, men det er fortsatt et stykke frem til kunnskapen blir avgjørende i behandlingen.

Et eget kapittel om kunnskapsbasert klinisk praksis gir en innføring i forskningsmetodikk, med gode råd om hvordan travle klinikere skal lese forskningsartikler for å holde seg oppdatert.

Grundbog i psykiatri beskriver psykiatriens status på en forståelig og oversiktlig måte. Den er høyst relevant også for norske forhold og anbefales på det varmeste.

Anbefalte artikler