Grundig og dekkende dansk lærebok i psykiatri

Ragnar Nesvåg Om forfatteren

Erik Simonsen, Bo Møhlred.

Grundbog i psykiatri

2. utg. 1 069 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2017. Pris DKK 650

ISBN 978-87-412-6219-2

Psykiatri er et omfangsrikt fag, og den nye utgaven av Grundbog i psykiatri dekker det meste, fra nevrobiologi og psykofarmakologi til sykdomsklassifikasjoner og grunnleggende psykodynamiske begreper. Den retter seg mot alle med interesse for faget, men er nok i hovedsak beregnet på leger som er eller skal bli spesialister i psykiatri.

Det er seks hoveddeler, som omhandler grunnleggende nevrobiologi og utviklingspsykologi, undersøkelse og diagnostikk, sykdomsgruppene, behandlingsmetoder, spesielle pasientgrupper og psykiatri i et samfunnsmedisinsk perspektiv. Totalt er det 48 kapitler og to vedlegg om psykopatologiske grunnbegreper og klassifikasjonssystemet ICD-10 samt et omfattende register over bidragsytere, stikkord og navn. Det er ulike forfattere for hvert kapittel, og selv om det innebærer noe overlappende beskrivelser, fremstår boken som enhetlig i form og innhold.

De siste tiårene har den biopsykososiale modellen vært dominerende for å forstå psykiske lidelser, også her i landet, og utøvere i faget må ta hensyn til biologiske aspekter, psykologiske mekanismer og sosiokulturelle årsaksfaktorer i utredning og behandling. I omtalen av de enkelte sykdomsgruppene gås det systematisk gjennom forekomst, årsaksforhold, klinisk bilde og ulike teorier for å forstå og behandle sykdommene. Teksten brekkes opp med oppsummerende tabeller, og korte kliniske vignetter gir gode beskrivelser av typiske sykdomsbilder. I beskrivelsen inngår både tradisjonelle psykodynamiske forklaringsmodeller og nyere kunnskap om nevrobiologi samt kognitiv atferdsteori. Her kunne det vært en mer utdypende diskusjon av den spagaten faget står i som en medisinsk disiplin uten objektivt målbare kriterier for sine sykdomskategorier og der hermeneutisk fortolkning av kliniske fenomener har vært toneangivende for både utdanning i og utøvelse av faget. Nyere forskningsfunn fra hjerneorganiske og genetiske studier har vist at sykdommene har klare avtrykk i biologien, men det er fortsatt et stykke frem til kunnskapen blir avgjørende i behandlingen.

Et eget kapittel om kunnskapsbasert klinisk praksis gir en innføring i forskningsmetodikk, med gode råd om hvordan travle klinikere skal lese forskningsartikler for å holde seg oppdatert.

Grundbog i psykiatri beskriver psykiatriens status på en forståelig og oversiktlig måte. Den er høyst relevant også for norske forhold og anbefales på det varmeste.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler