Effektivitetssamfunnet

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Hvordan vil helsevesenet i Norge anno 2040 se ut? Dette spørsmålet har firmaet Samfunnsøkonomisk analyse forsøkt å besvare på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten ble nylig lagt frem. Den skisserer fire ulike scenarioer, bygd på antagelser om enten høy eller lav vekst i bruken av henholdsvis helseteknologi og offentlige midler til helse.

Alle de fire scenarioene beskriver en klar vekst i antall sykepleiere. For legeyrket, derimot, synes fremtiden å være mer usikker: Behovet for leger i 2040 kan være doblet sammenlignet med i dag eller stå nærmest på stedet hvil. Det sistnevnte scenarioet, «effektivitetssamfunnet», har som forutsetning at kirurger i stor grad erstattes av teknologi samt at alle former for diagnostisering primært gjøres av maskiner. Da vil vi trenge relativt sett færre leger enn i dag. Interessant nok skisserer det samme scenarioet en tredobling av antallet alternativmedisinere. Dersom digitaliseringen og effektiviseringen lykkes fullt ut, er det altså kvakksalverne som kan få den aller tryggeste fremtiden i helsevesenet. Det er et helseparadoks til ettertanke.

Anbefalte artikler