Klinikerne må involveres i digitaliseringen av helsetjenesten

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Med utvidet mandat og flere medlemmer er Legeforeningens IT-utvalg i gang med arbeidet.

INGENTING UTEN OSS: Ny leder av IT-utvalget, Kjartan Olafsson, ivrer etter å fremme det kliniske perspektiv på e-helsefeltet. Her på stand for Legeforeningen på konferansen E-helse i Norge. Foto: Anne Ringnes

– IKT-feltet er preget av mange ulike saker, med høy kompleksitet. Sentralstyret trenger råd fra IT-utvalget for å utvikle vår politikk, sier president Marit Hermansen

Høsten 2017 ble IT-utvalget utvidet fra seks til 13 medlemmer. Mandatet er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet.

Marit Hermansen forteller at man ved å utvide utvalget og øke antall medlemmer får brakt flere perspektiver inn i diskusjonene. Det blir dessuten flere ressurser å fordele arbeidet på og en bedre samordning.

– Hva haster mest?

– Leger ønsker seg bort fra plunder og heft og over til god digital flyt i den travle hverdagen. Med bedre informasjonsutveksling i alle deler av helsetjenesten kan vi samhandle til det beste for pasienten, sier Hermansen.

Hun legger til at det må være god kommunikasjon mellom sykehus, omsorgstjenester og fastleger i journalsystemene og tilføyer: Pasientene forventer moderne legekontor og sykehus.

– Og hvordan skal det gjøres?

– Nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap, for vi vet at IKT-systemer både kan vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette.

– Hva betyr det at Legeforeningen er representert i de nasjonale e-helsearenaene?

– Det betyr mye! Legeforeningen skal være en konstruktiv medspiller og premissgiver i e-helseutviklingen, understreker presidenten.

Ønsker gode løsninger

Kjartan Olafsson, fastlege ved Sunnfjord medisinske senter, er nyvalgt leder for IT-utvalget, men veteran på e-helsefeltet.

Han mener at det viktigste for IT-utvalget de neste to årene er at legenes stemme skal bli hørt.

– Vi tror på det engelske systemet med CCIO (chief clinical information officer), dvs. leger som bygger bro mellom klinikere og administratorer/teknologer, sier han.

– Det er på tide å opprette en lærestol i klinisk informatikk, som kan bli en kunnskapsmotor på fagfeltet. Leger har forskjellige behov og utfordringer alt etter spesialitet, om vi er i primær- eller spesialisthelsetjenesten og hva slags leverandører vi forholder oss til. Men noe er likt; vi vil alle ha gode løsninger som hjelper oss i hverdagen, som støtter vår arbeidsflyt, og som ikke hindrer oss i å gjøre jobben. I IT-utvalget må vi greie å se både det som forener medlemmene i Legeforeningen og helsetjenestens samlede behov. IT-utvalgsmedlemmene har et stort kontaktnett, så utad er det viktig at vi er Legeforeningens «ører» og samtidig fremmer foreningens vedtatte politikk. Innad skal vi være en premissleverandør for politikkutvikling, understreker Olafsson.

Det kliniske perspektivet er etterspurt

Legeforeningen er bredt representert i styringsgrupper, utvalg og referansegrupper. Eksempler er styringsgruppen for «Én innbygger – én journal», produktstyret for helsenorge.no og det nasjonale fagutvalget i Direktoratet for e-helse, NUFA.

– Når dere frem?

– Legeforeningen har nådd frem der viktige avgjørelser fattes. Vi sitter i de fleste råd og utvalg og har god dialog med departementet og andre styrende organ. Fortsatt mangler foreningen egen representasjon i det nasjonale e-helsestyret, men heldigvis er vårt medlem Ivar Halvorsen i KS-delegasjonen som fastlegerepresentant. Vårt kliniske perspektiv er etterspurt overalt når det dreier seg om e-helse. Hele poenget med helsevesenet er pasientens behov for utredning, behandling og omsorg. Som leger greier vi oss ikke uten e-helseverktøy, men jammen er det slik at e-helse ikke er noen ting uten leger og annet helsepersonell heller. Dette samspillet må fungere og det skal vi bidra til. Vi har en glødende motivert gjeng leger i dette utvalget.

IT-utvalget

Rådgivende organ for sentralstyret for på IKT-/e-helseområdet. Utvalget ble etablert i 2006. I det nye mandatet er det representanter fra seks av yrkesforeningene samt foreningens representanter i de seks viktigste nasjonale e-helse -råd og utvalg. For å etablere forankring inn i sentralstyret er ett sentralstyremedlem oppnevnt til utvalget. En representant fra Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) vil bli oppnevnt.


Medlemmer 2017–19: Kjartan Olafsson (leder), Linn Brandt (nestleder), Pål Brekke, Torgeir Fjermestad, Ivar Halvorsen, Torgeir Hoff Skavøy, Petter Hurlen, Egil Johannesen, Erik Dyb Liaaen, Inger Lyngstad, Susanne Prøsch og Eivind Valestrand (sentralstyret).

Anbefalte artikler