Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redaktøren svarer

Bleskestad og Braut savner en mer utfyllende redegjørelse for forhåndsvurderinger som synliggjør hjemmelsgrunnlag for unntak av taushetsplikten og for etablering og lagring av en database knyttet til en studie gjennomført av Denstad og medarbeidere og publisert i Tidsskriftet (1). Sisteforfatter av artikkelen, Mette Hase Moen, vedgår i sitt tilsvar at de formelle kravene til håndteringen av taushetsbelagte data ikke har vært oppfylt, og beklager dette.

I redaksjonen har vi gjennomgått vår interne prosess i forbindelse med revidering og godkjenning av denne artikkelen. Vi er enige i at det burde ha vært søkt personvernombudet om tillatelse til datainnhenting og -lagring. Som redaksjon ser vi at vi skulle ha satt slik godkjenning som krav for publisering. Vi beklager at vi ikke gjorde det. Det spesielle her er at alle etiske retningslinjer ser ut til å ha blitt fulgt når datainnhentingen og -lagringen til studien ble igangsatt. Og så har altså reglene endret seg underveis, uten at forfatterne ser ut til å ha tatt tilstrekkelig høyde for dette.

Datainnhentingen til denne studien har pågått over mange år. I hvilket omfang de til enhver tid gjeldende retningslinjer er blitt fulgt gjennom dette forløpet er det bare den aktuelle institusjonens personvernombud som kan vurdere. Fra redaksjonens side har vi bedt forfatterne om å søke om en uttalelse fra personvernombudet. Når denne foreligger, vil vi publisere en ytterligere vurdering av saken fra vår side.

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse