Utrygge aborter er svært vanlig i lavinntektsland

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Bare halvparten av alle aborter i verden utføres av kvalifisert personell og med bruk av anbefalte metoder. De minst trygge abortene utføres i lavinntektsland og i land der abort er forbudt.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet The Lancet, basert på data fra 61 land, ble antall aborter i verden i perioden 2010–14 beregnet til å være 55 700 000, altså over 55 millioner (1). Av disse ble ca. 55 % klassifisert som trygge, dvs. at de ble utført av kvalifisert helsepersonell og med metoder som er anbefalt for den aktuelle svangerskapslengden. Kun ett av disse kriteriene var oppfylt ved ca. 17 millioner aborter, og rundt åtte millioner aborter ble verken utført av kvalifisert personell eller med anbefalt metode.

I Europa og Nord-Amerika ble nesten alle aborter klassifisert som trygge, med unntak av Øst-Europa, der nær 15 % av abortene var utrygge. I mesteparten av Afrika og Sør-Amerika var rundt tre av fire aborter utrygge, men i Sør-Amerika var metodene oftere i tråd med anbefalingene, selv om de som oftest ble utført av ukvalifisert personell. I Sør-Amerika er medikamentell abort mer utbredt, mens det i Afrika er vanligere med bruk av utdaterte, invasive og farlige abortmetoder.

Nesten alle, dvs. rundt 97 %, av utrygge aborter fant sted i middel- og lavinntektsland. Aborttallene per 1 000 kvinner var høyest i disse landene og lavest i høyinntektsland hvor selvbestemt abort er lovlig. I land hvor selvbestemt abort er lovlig, ble nær ni av ti aborter utført på trygg måte, mens kun én av fire aborter var trygge i land hvor abort er forbudt.

For å redusere antall utrygge aborter i verden må innsatsen for å bedre tilgangen til kvalifisert helsepersonell og trygge abortmetoder intensiveres i lav- og middelinntektsland, skriver forfatterne.

Anbefalte artikler