Bedre rapportering fra storulykker

Sabina Fattah Om forfatteren
Artikkel

Standardisert rapportering fra storulykker muliggjør analyser av flere hendelser for å identifisere læringsmoment. Vi har utviklet en database for dette, fritt tilgjengelig på majorincidentreporting.net.

Foto: Eline Dalland, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Storulykker er krevende for prehospitale medisinske tjenester over hele verden. De samme problemene viser seg gang på gang. Spørsmålet vi stilte oss var: Hvordan kan de prehospitale tjenestene lære av tidligere erfaringer?

Vi gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang for å identifisere innhold i eksisterende maler for rapportering av prehospitale medisinske tjenesters håndtering av storulykker. I fravær av en egnet mal gjennomførte vi en konsensusprosess for å konstruere en rapporteringsmal. Etter implementering gjennomførte vi en pilotstudie for å undersøke hvor anvendelig malen var for de som skulle registrere de ønskede data. Malen ble så revidert basert på funnene. På bakgrunn av en systematisk oversiktsartikkel som viste manglende kunnskap om bruken av luftambulanse i storulykker, ble også en egen mal for rapportering fra denne tjenesten utviklet ved hjelp av konsensusmetodologi.

På grunn av storulykkers omfattende betydning for menneskeliv og samfunn er det nødvendig å lære av hendelsene. Verktøyet vi har utviklet, ligger fritt tilgjengelig på majorincidentreporting.net og kan tas i bruk av prehospitale tjenester og helsemyndigheter. Rapporteringsmalen kan bidra til å standardisere datainnsamlingen og gjennomføre analyser som sammenligner hendelsene og identifiserer læring til fremtidig medisinsk innsats etter storulykker.

Disputas

Sabina Fattah disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 16.6.2017. Tittelen på avhandlingen er Systematic reporting of pre-hospital medical management in major incidents. Identifying needs, a suggested solution and assessing implementation.

Anbefalte artikler