()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Jørgensen, Søren Bredkjær, Jan Mainz et al.

  Den kompetente psykiater

  Inspiration til læger under uddannelse som psykiater. 222 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 200

  ISBN 978-87-7749-923-4

  Denne utgivelsen er først og fremst rettet mot den som skal bli spesialist i psykiatri. Den kompetente psykiater er ment som et supplement til den formaliserte spesialistutdanningen og tar spesielt opp hvordan feltet psykisk helse er organisert i Danmark og utfordringer knyttet til ledelse og samarbeid i helsevesenet.

  Den er i fire bolker. Det hele starter med en kort introduksjon om noen enkle etiske problemstillinger. Paternalisme og autonomi med tanke på tvangsbehandling blir kort diskutert i forbindelse med pliktetikk og konsekvensetikk. Pårørendes rolle blir nevnt i et meget kort avsnitt. Alt i alt er det flere spennende aspekter her, dog blir de fleste temaene som tas opp i denne delen altfor skjematisk, kortfattet og stemoderlig behandlet. Den kunne med fordel vært mer utdypende.

  Neste del omhandler organisatoriske aspekter ved helsevesenet generelt og psykiatrien spesielt. Her omtales alt fra politisk og administrativ organisering til tverrfaglig samarbeid, som er så viktig i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. I denne delen beskrives en del viktige politiske aspekter ved det å være leder/psykiater i helsevesenet. Mye vil nok være kjent stoff for ferdigutdannede leger – mange av disse temaene undervises det i på medisinstudiet.

  I den tredje delen behandles lederrollen i helsevesenet. Her beskrives alt fra lederens mangfoldige oppgaver til hvem som faktisk bestemmer i et sykehus. Det gis en god drøfting mellom faglig ledelse og mer organisatorisk ledelse. Det er også et interessant kapittel om kommunikasjon og medier og hvordan dette bør håndteres på best mulig måte.

  Personlige aspekter ved å ha en lederstilling i helsevesenet er tema i siste del. Hva karakteriserer den gode leder og hvordan kan man ha et godt liv som leder? Dette er nok den minst psykiatrispesifikke delen, og det er stort sett generelle ledelsestemaer som beskrives.

  For meg ligger det uendelig mye mer bak det å være en «kompetent psykiater» enn å kjenne til helsevesenets organisering og ulike ledelsesutfordringer. En mer korrekt tittel ville nok vært «Psykiateren som leder». Dette er ikke en bok om den kompetente psykiaterens møte med den enkelte pasient, men primært en bok om ledelse. Og er du interessert i ledelse, kan den være av interesse, men da som en kort og enkel innføring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media