Respiratorbehandling i hjemmet

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Hjemmerespiratorbehandling kan gi høyere overlevelse hos kolspasienter, viser britisk studie.

Illustrasjon: iStock

I en nylig publisert studie ble kolspasienter med kronisk respirasjonssvikt randomisert 2 – 4 uker etter en innleggelse med akutt respirasjonssvikt med respiratorisk acidose til å få hjemmebehandling med en ikke-invasiv respirator (n = 57) eller til ordinær oppfølging (n = 59) (1). Mediantid til død eller reinnleggelse på grunn av kolsforverring i de to gruppene var henholdsvis 4,3 og 1,4 måneder (justert hasardratio 0,49; 95 % KI 0,31 – 0,77; p = 0,002).

– Denne studien har en design som avspeiler den kliniske hverdagen, sier Magnus Qvarfort og Håvard Andreassen Sæverud, som er overleger ved Lungemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. - Resultatene fra studien er ikke overraskende og samsvarer med våre kliniske erfaringer, sier de.

De norske retningslinjene fra 2012 inneholdt ingen anbefalinger om hjemmebehandling med respirator som tilleggsbehandling ved stabil kols. Grunnen til dette var manglende dokumentasjon på overlevelse.

Hva som er best pasientbehandling i etterkant av en kolsforverring, må alltid vurderes individuelt og være basert på pasientens motivasjon, psykiske og fysiske form og forventninger til fremtiden. Mange pasienter med langtkommet kols har i utgangspunktet et meget lavt funksjonsnivå.

Anbefalte artikler