Petter Morten Pettersen Om forfatteren

Radiofrekvensdenervering ga ingen ekstra effekt hos pasienter som gjennomførte et treningsprogram mot kroniske ryggsmerter.

Illustrasjon: iStock

Radiofrekvensdenervering, det vil si oppvarming med elektrisk strøm for å skade nerver som fører smertesignaler, brukes blant annet mot ryggsmerter, men dokumentasjonen av behandlingseffekt er mangelfull.

I en nederlandsk studie med pasienter med kroniske korsryggssmerter uten respons på konservativ behandling som hadde positiv diagnostisk blokade fra enten fasettledd, iliosakralledd eller mellomvirvelskiver, ble om lag halvparten randomisert til å få behandling med radiofrekvensdenervering i tillegg til et treningsprogram, mens resten kun gjennomførte treningsprogrammet (1). Pasientene ble delt i grupper etter smertelokalisering. Noe over 500 pasienter ble fulgt i ett år. De anga smerteintensiteten på en skala.

Det var ingen eller minimale forskjeller i smerteintensitet mellom gruppene med og uten radiofrekvensdenervering. Der hvor det var forskjeller mellom gruppene, var de så små at de ble vurdert til å være uten klinisk relevans. Forskerne konkluderer på dette grunnlaget med at studien ikke støtter videre bruk av radiofrekvensdenervering mot kroniske ryggsmerter.

– Radiofrekvensdenervering tilbys pasienter med langvarige ryggsmerter ved noen private og offentlige smerteklinikker i Norge, forteller Jens Ivar Brox, som er overlege og professor ved Avdeling for fysikalsk medisin, Oslo universitetssykehus. - Denne studien tyder på at slik behandling ikke har effekt, noe jeg synes er overraskende. Forfatterne anbefaler at behandling med radiofrekvensdenervering bare bør brukes i studiesammenheng.

1

Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG et al. Effect of Radiofrequency Denervation on Pain Intensity Among Patients With Chronic Low Back Pain: The Mint Randomized Clinical Trials. JAMA 2017; 318: 68 - 81. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Gisle Granhus

Innlegget er tatt ut av sin sammenheng og feilinformerer leserne. Studien er meget omstridt og har store metodologiske feil når det gjelder teknisk gjennomføring av prosedyrer, studiedesign og nivå av dataanalyse. Seleksjonskriteriene er for dårlige, og man har ikke fulgt gjeldende retningslinjer for radiofrekvensbehandling som det er internasjonal konsensus for. Radiofrekvensbehandling (denervering) ved fasettleddssmerte i korsrygg er etter min mening meget godt dokumentert og representerer den moderne behandlingsformen for denne type smerte.

Anbefalte artikler