Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert

Erik Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Medisinsk redaktør Ketil Slagstad anfører at effekten av antipsykotika er omdiskutert. Jeg ønsker kort å kommentere dette punktet. Nyere metaanalyser viser at effektstørrelsen av antipsykotika sammenlignet med placebo ved akuttbehandling av schizofreni er om lag 0,5 for samlet symptomreduksjon, med variasjoner mellom 0,3 og 0,9 for ulike antipsykotika (1). Leucht og medarbeidere (2) har sammenlignet effektstørrelser av vanlige legemiddelgrupper innen generell medisin, med effektstørrelsene av psykofarmaka. Konklusjonen er at effektstørrelsen for antipsykotika er fullt på høyde med effektstørrelsen for en rekke andre medikamentgrupper innenfor eksempel antihypertensiva, antiastmatika, perorale antidiabetika og antibiotika. Interessant nok kan det være holdepunkter for at metaanalysebaserte effektstørrelser for antipsykotika representerer underestimater. Disse bygger hovedsakelig på randomiserte, kontrollerte dobbeltblindede studier preget av høyselekterte pasientutvalg med lang sykehistorie, som er assosiert med dårligere behandlingsrespons. Eksempelvis var gjennomsnittlig sykdomsvarighet i nevnte metaanalyse 14 år (1). Studier med mer representative pasientutvalg finner betydelig større symptomreduksjon. I den åpne, randomiserte EUFEST-studien fant man 60 % symptomreduksjon versus 40 % i tradisjonelle RCTer ved førsteepisode psykose (3). Robinson og medarbeidere (4) fant i deres naturalistiske oppfølging av førsteepisodepasienter at 87 % responderte på behandling i løpet av det første året, med 9 ukers median tid til respons. Pasientene ble behandlet i henhold til en standardisert algoritme, der også klozapin inngikk.

I vedlikeholdsbehandling har antipsykotika vist betydelig reduksjon av risiko for psykotiske tilbakefall sammenlignet med placebo (5). Om behandlingen ble bråseponert eller gradvis trappet ned, påvirket ikke resultatene (5).

Oppsummert er antipsykotika effektive, og det store flertallet kan forvente behandlingsrespons. Det finnes en undergruppe pasienter uten sikker effekt av medikamentene, men disse er inntil videre ikke mulig å identifisere før behandling er utprøvd.

Anbefalte artikler