Nyoppdaget virus forårsaker luftveisinfeksjoner hos barn

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et nyoppdaget virus viser seg å være årsaken til luftveisinfeksjoner hos mange barn, og en ny diagnostisk metode kan bli nyttig også for andre luftveisvirus.

  Andreas Christensen. Foto: Jørn Ove Sæternes
  Andreas Christensen. Foto: Jørn Ove Sæternes

  Humant bocavirus 1 ble oppdaget i 2005 i luftveisprøver fra barn med luftveisinfeksjon. Senere studier har vist at viruset også er vanlig hos friske barn, og at det ofte påvises sammen med andre virus. Det har derfor vært tvil knyttet til hvorvidt viruset spiller noen rolle ved luftveisinfeksjoner.

  I mitt doktorarbeid har vi hatt som mål å se nærmere på sammenhengen mellom viruset og luftveisinfeksjoner hos barn. Vi har basert oss på materiale fra det pågående prosjektet Childhood Airway Infection Research ved St. Olavs hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som i 2015 besto av 3 285 prøver fra barn innlagt med luftveisinfeksjoner og 628 kontrollprøver. Ved hjelp av genteknologiske metoder har vi studert assosiasjoner mellom ulike virusmarkører og luftveisinfeksjoner hos barn.

  Vi fant at rundt 10 % av neseprøvene fra barn innlagt med luftveisinfeksjon var positive for viruset, og i 75 % av tilfellene ble minst ett virus påvist i tillegg. Viruset var like hyppig hos barn med og uten luftveisinfeksjon, men subgruppeanalyser avslørte interessante sammenhenger. Virusets DNA i blod var for eksempel sterkt forbundet med luftveisinfeksjon. Vi utviklet et nytt testprinsipp for påvisning av viralt mRNA og kunne vise at mRNA i neseprøver hos 25 % av de DNA-positive barna med luftveisinfeksjon og hos ingen av kontrollbarna.

  Resultatene støtter hypotesen om at humant bocavirus 1 forårsaker luftveisinfeksjoner hos barn. I tillegg kan vi konkludere med at tradisjonell, kvalitativ PCR er lite egnet i diagnostikken. DNA fra viruset kan skilles ut i flere måneder etter en akutt infeksjon, og en positiv DNA-test har derfor liten klinisk relevans. mRNA er en bedre markør på akutt infeksjon hos barn. Dette er en ny diagnostisk tilnærming som kan bli aktuell for andre luftveisvirus.

  Disputas

  Andreas Christensen disputerte for ph.d.-graden 14. oktober 2016 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Avhandlingens tittel er Causal role of Human bocavirus 1 in respiratory tract infections in children.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media