Klasehodepine og kronobiologi

Hilde Karen Ofte Om forfatteren
Artikkel

Høy forekomst av søvnforstyrrelser og skiftarbeid er vanlig blant pasienter med klasehodepine.

Hilde Karen Ofte. Foto: Arvid Larsen

Klasehodepine er en primær, episodisk hodepine med samtidig kraniale autonome symptomer. Hodepineanfallene opptrer påfallende regelmessig, noe som har ført til hypotesen om at klasehodepinens patofysiologi er knyttet til kroppens biologiske klokke.

I mitt doktorarbeid har jeg sett på ulike aspekter ved kronobiologi hos klasehodepinepasienter. Vi fant at 60 % av pasientene i Nord-Norge oppga å ha klasehodepineanfall til faste tider på døgnet. Nærmere 80 % hadde over halvparten av anfallene på natten, hyppigst mellom midnatt og klokken fire. 44 % hadde også klasehodepineperioder til faste tider på året. 40 % av pasientene oppfylte DSM-IV-kriteriene for kronisk insomni. 47 % var skiftarbeidere, langt flere enn i den generelle befolkningen.

Vi kartla også fordelingen av foretrukne døgnrytme/søvnmønster og en polymorfi i PER3-genet hos pasienter med klasehodepine. Vi fant ingen forskjeller mellom pasienter og kontrollpersoner. Til sist gjorde vi pupillometri på pasientene utenom hodepineperiode, og fant at de hadde signifikant redusert parasympatisk funksjon til pupillen sammenlignet med kontrollpersoner.

Resultatene viser at svært mange pasienter med klasehodepine sliter med søvn, og at påfallende mange av dem jobber skift. Skiftarbeid kan være en årsak til at den biologiske klokken kommer i utakt med ytre miljøfaktorer. Pupillometrifunnene gir verdifull informasjon om hvilke hypotalamiske kjerner som er involvert i de ulike fasene av sykdommen.

Disputas

Hilde Karen Ofte disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 24. oktober 2016. Tittelen på avhandlingen er Hypothalamic clock involvement in cluster headache. A study of chronobiology, sleep and cranial autonomic funcion in cluster headache.

Anbefalte artikler