Antidepressiver og analgetika til palliasjon hos kreftpasienter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norske leger avviker fra retningslinjene når de behandler smerter og depresjon hos uhelbredelig kreftsyke.

  Siri Brelin. Foto: Inger-Merethe Brelin
  Siri Brelin. Foto: Inger-Merethe Brelin

  God symptomlindring er sentralt i palliativ medisin. Lite er kjent om hvordan norske leger forskriver antidepressiver og analgetika til denne pasientgruppen, og man frykter konsekvensen av underbehandling.

  Mitt doktorarbeid har vært en registerbasert studie med analyse av forskrivningsmønstre i en nasjonal kohort av pasienter som døde av kreft, både i deres siste leveår og gjennom hele sykdomsforløp. Forskrivningen samsvarte godt med antatt forekomst av depresjon og smerter hos palliative pasienter, men eldre pasienter fikk mindre forskrivning av både antidepressiver og opioider.

  Forskrivningsprevalensen av antidepressiver var nær fire ganger høyere blant kreftpasienter i siste leveår enn i befolkningen ellers, og den økte med nærhet til døden. En av ti innløste sin første resept på antidepressiver så nær døden at det er tvilsomt om behandlingstiden ble lang nok til å gi effekt.

  Studien viste at opioidforskrivning til pasienter i deres siste leveår økte fra 2005 til 2009, fra 74 % til 82 %. Vi fant imidlertid store avvik fra den trinnvise tilnærmingen anbefalt i WHOs smertetrapp, og ved korte sykdomsforløp før død ble de to laveste trinnene i smertetrappen (paracetamol og svake opioider) ofte hoppet over. Nær en femdel av dem som mottok sterke opioider fikk ikke forskrivninger på hurtigvirkende formuleringer til bruk ved smerteanfall, hvilket bryter med gjeldende retningslinjer.

  Funnene i studien tyder på at leger heller stoler på egne vurderinger av pasienters behov enn å følge retningslinjer strengt.

  Disputas

  Siri Brelin disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 22.6. 2016. Tittelen på avhandlingen er A pharmacoepidemiological study of prescriptions of antidepressants and analgesics to patients dying from cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media