Kjærkomment om menneskerettigheter som praktisk verktøy

Ragnhild Dybdahl Om forfatteren
Artikkel

Stang, Elisabeth Gording

Sveaass, Nora

Hva skal vi med menneskerettigheter?

Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid. 207 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 379

ISBN 978-82-05-48171-8

Denne boken henvender seg primært til studenter, helsepersonell og praktikere innen sosialt arbeid. Den er både lærebok, oppslagsverk, påvirkningsdokument og en praktisk anlagt fagbok til bruk i det daglige arbeidet til leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og andre. Forfatterne ønsker å vise hvordan menneskerettigheter kan brukes som verktøy i hverdagen.

Boken har to deler. Den første gir en god innføring i grunnleggende kunnskap om menneskerettigheter, både i forhold til norsk og internasjonal lovgivning, konvensjoner og yrkesetiske prinsipper. Selv om stoffet ikke er lett, er det skrevet så ikke-jurister kan forstå. Den andre delen dekker seks relevante faglige temaer: diskriminering, vold og seksuelle overgrep, barnevern, psykisk helsevern, flukt og asyl, og menneskehandel. Dette er godt valgte temaer, og boken viser hvordan lover og konvensjoner kan brukes. Boken legger opp til refleksjon, drøfting og avveininger, heller enn rett og galt, noe som også gjenspeiler den praktiske arbeidssituasjonen for de fleste. I tillegg legges det vekt på uttalelser og anbefalinger fra internasjonale høringer, noe som kan styrke helse- og sosialarbeideres bidrag til implementeringen av menneskerettigheter i Norge. Ett kapittel er viet profesjonsutdanningenes ansvar, hva god menneskerettighetsundervisning er, og hvordan forebyggende arbeid bidrar til å gjennomføre menneskerettigheter i praksis.

Boken er ikke perfekt, og spesielt kunne formidlingen vært bedre. Layout, mangel på illustrasjoner, språk, bokens hovedtittel og korrektur bør vurderes når boken skal revideres. Noen ville kanskje ønske boken enklere og enda mer praktisk; mens andre ville ønske tyngre forskningsmessig forankring. For egen del synes jeg forfatterne har truffet rett på dette punktet. Svakhetene overskygger imidlertid ikke på noen måte bokens gode kvaliteter – særlig at den viser at menneskerettigheter er verktøy som er direkte relevante i daglig arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Boken vil egne seg som pensum på høyskole og universitet, men vil være like anvendbar i praksis, ikke minst for erfarne sosial- og helsearbeidere. Forhåpentligvis vil vi få spennende diskusjoner blant studenter og praktikere nå som vi har en bok som gir et godt grunnlag å diskutere ut fra.

Anbefalte artikler