Ikke virkelig nordisk, men likevel meget bra!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kaasa, Stein

  Loge, Jon Håvard

  Palliasjon

  Nordisk lærebok. 3. utg. 832 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 939

  ISBN 978-82-05-48840-3

  Denne fullstendig reviderte 3. utgaven er et omfangsrikt kompendium om palliasjon slik den organiseres og praktiseres i Norge i dag. Selv om forfatterne med få unntak er leger, henvender boken seg til en multiprofesjonell lesergruppe. Med overvekt av palliasjon i kreftomsorgen speiler boken både kunnskapsgrunnlaget og palliasjonens opprinnelse. I tillegg inneholder den gode kapitler om palliasjon ved ikke-krefttilstander og for grupper som barn og «gamle». Kapitlet om palliasjon i en intensivavdeling må fremheves som leseverdig for leger som vil lære seg tilnærmingen til gode beslutningsprosesser ved gjennomføring av behandlingsbegrensning.

  19 nye kapitler er kommet til siden 2. utgave, som er fra 2008. Av de 64 forfatterne er kun åtte fra våre nordiske naboland. Det er dermed ikke lett å se at boken med rette kan påberope seg funksjonen av å være en nordisk lærebok. Språket som dominerer er norsk og vil dermed være lettlest for våre danske kolleger. Ett kapittel er skrevet på svensk.

  De 60 kapitlene som er organisert i åtte deler er oppbygd etter samme mønster. Etter en innledning følger kunnskapsformidlingen med logiske og relevante overskrifter. Hvert kapittel avrundes med avsluttende kommentarer. Kapitlenes rekkefølge er imidlertid ikke alltid like logisk. Dette medfører ingen stor utfordring siden boken ikke vil bli lest fra perm til perm. Gjentagelser virker som en riktig prioritering og gagner lesbarheten. Læreboken har en noe konservativ fremtoning.

  Man finner flere mangler. Noen er medisinsk relevante, andre er mer av redaksjonell interesse. Eksempler på dette er følgende: Ketobemidon, som ikke lenger er tilgjengelig på det norske markedet i relevant konsentrasjon, nevnes som mulig erstatning for morfin ved nyresvikt. GOLD-gradering ved kols skygger unna stadium 4, og man leter forgjeves etter WHOs smertetrapp i grafisk format.

  Stikkordregisteret er forbedret siden forrige utgave. Likevel er det en del viktige emner man ikke finner frem til via stikkordregisteret.

  Man må berømme redaksjonskomiteen og forfatterne for deres arbeid. Boken anbefales til en bred leserkrets. Den gir en god oversikt over det fremdeles unge og dynamiske fagfeltet palliasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media