Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

En studie fra britisk allmennpraksis viser at den primærforebyggende behandling av hjerneslag er for dårlig.

Lipidsenkende, antikoagulerende og blodtrykksenkende legemidler kan forebygge hjerneslag hos mange pasienter. I en studie fra britisk allmennpraksis med flere enn 26 000 pasienter med hjerneslag i perioden 2009 – 13 ble forskrivningen av slike legemidler forut for hjerneslaget kartlagt (1). Av dem som fikk sitt første hjerneslag eller transitoriske iskemiske anfall i denne perio-den, sto bare omtrent halvparten på slike legemidler. Til tross for at det var klinisk indikasjon for behandling hadde 49 % ikke fått lipidsenkende legemidler, 52 % hadde ikke fått antikoagulerende legemidler og 25 % ikke blodtrykkssenkende legemidler. Forfatterne beregnet at ca. 12 000 tilfeller av hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall årlig kan forebygges i Storbritannia med bedre primærprofylaktisk behandling.

– Vi må regne med at andelen pasienter som ikke får forskrevet forebyggende be-handling, kan ligge på samme nivå i Norge. Men det er mange grunner til at det er slik, og det sier denne studien ingenting om, sier Bjørn Gjelsvik, som er førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. – Det at forholdsvis færre pasienter fikk forskrevet antikoagulantia og statiner, kan tyde på at leger og/eller pasienter er mer bekymret for høyt blodtrykk enn for andre risikofaktorer, eller at de er mer bekymret for bivirkninger ved bruk av slike legemidler, sier han.

– Leger bør drøfte forebyggende behandling med sine pasienter der dette er indisert. Når risikofaktorer er påvist, har legen en etisk forpliktelse til å formidle funnet til pasienten og foreslå tiltak for å redusere sykdomsrisikoen. Når pasienten er godt informert, har vedkommende et grunnlag for å ta en beslutning, sier Gjelsvik.

Anbefalte artikler